Jesteś tutaj: Strona główna » Pomoc » Pozostałe informacje » Poprzednie wersje regulaminu » sprzed 16.11.2011 r.


sprzed 16.11.2011 r.

Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
zmiany w punktach VI.8, V.10, VI.1, XIII.4
dodano punkty: III.9, VI.5, VII.1
wprowadzenie prowizji od sprzedaży

I. Użyte terminy i definicje

Świstak - serwis internetowy umożliwiający prowadzenie Aukcji w trybie on-line, którego właścicielem znaku, jak i zawartych w nim treści, jest XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000239865 z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kłopotowskiego 22.
Aukcja - jest to proces polegający na wystawieniu Towaru na sprzedaż. Zwycięzcą Aukcji jest osoba, która zaproponuje cenę, którą sprzedawca zaakceptuje lub, w przypadku Aukcji typu "Kup teraz", potwierdzi chęć zakupu określonej ilości Towaru.
Towar - usługa lub rzecz wystawiona na sprzedaż.
Konto - jest to stworzony przez system obsługi Aukcji profil Użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie aukcyjnym. Użytkownik może być zarówno Kupującym, jak i Sprzedającym . Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
Opinia - jest pisemną formą opisu przebiegu Procesu Poaukcyjnego, a w szczególności przesyłki i zgodności dostarczonego Towaru z opisem aukcyjnym.
Proces Poaukcyjny - są to głównie czynności, jakie wykonują obie strony (Kupujący i Sprzedający) po zakończeniu Aukcji. Polega on na wysłaniu Towaru (Sprzedający) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (Kupujący).
Opis Aukcji - zawiera opis sprzedawanego Towaru, jak również zasady wysyłki i formy zapłaty.
Sprzedający - jest to Użytkownik, który oferuje do sprzedaży Towary w ramach Świstaka niezależnie od rodzaju Aukcji.
Kupujący - jest to Użytkownik, który podejmuje działanie, które powoduje, że nabywa on Towar w ramach Świstaka niezależnie od rodzaju Aukcji.
Kontrahent - osoba fizyczna lub prawna będąca stroną w transakcji.

II. Rejestracja

 1. Rejestracji mogą dokonać jedynie:
  • osoby fizyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza, znajdującego się na stronie: http://swistak.pl/konto_nowe.php i podania nazwy, pod którą Użytkownik będzie występował w serwisie Świstak, czyli tzw. loginu, hasła oraz adresu e-mail.
 3. Użytkownik, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący konto. W momencie kliknięcia w ten link, konto zostaje aktywowane, a pomiędzy Użytkownikiem a Świstakiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez spółkę XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX w ramach serwisu Świstak.pl. W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdzi chęci zawarcia w/w umowy w ciągu 30 dni, jego Konto oraz przesłane w formularzu rejestracyjnym dane zostają usunięte.
 4. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. II.3., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi tylko jeśli nie wykonał on żadnej czynności w ramach serwisu, a w szczególności w przypadku braku wystawienia Towaru na sprzedaż lub jego zakupu na Aukcji.
 5. Aktywowane konto Użytkownika nie oznacza, że Użytkownik może za jego pomocą zawierać transakcję kupna oraz sprzedaży. By w pełni korzystać z usług oferowanych przez Świstaka, należy wypełnić formularz danych osobowych znajdujący się na stronie https://ssl.swistak.pl/konto_ustawienia_dane.php. W przypadku konta oznaczonego jako "osoba prywatna" należy podać:
  • imię,
  • nazwisko,
  • dokładny adres zamieszkania (korespondencyjny),
  • telefon.
  W przypadku konta oznaczonego jako "Firma", należy najpierw wybrać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie podać:
  • nazwę firmy,
  • nr NIP,
  • nr REGON,
  • imię i nazwisko przedstawiciela firmy, który został umocowany do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika,
  • dokładny adres siedziby firmy,
  • telefon,
  • w szczególnych wypadkach nr KRS
  oraz przesłać kopię potwierdzenia nadania nr NIP oraz kopie dokumentów, potwierdzające powyższe dane:
  • skan zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • skan odpisu z KRS w przypadku spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki jawnej, fundacji, stowarzyszenia rejestrowego,
   spółki z o.o.,
  • skan umowy zawarcia spółki w przypadku spółki cywilnej,
  • skan dokumentu poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej (np. dokument rejestracji w rejestrze przedsiębiorców) w przypadku przedsiębiorstwa o działalności innego typu niż ww.
  Wysłane kopie dokumentów zostaną zweryfikowane przez pracownika firmy Swistak.pl sp. z o.o, a rejestracja konta "Firma" zaakceptowana, jeśli wszystkie podane dane będą prawidłowe. W momencie wypełnienia wszystkich danych przez Użytkownika oraz ich zapisu na swoim koncie, otrzymuje on możliwość dokonywania transakcji zakupu na serwisie Świstak, nadal jednak nie ma możliwości wystawiania Towarów na sprzedaż. Nie wysłanie dokumentów w terminie, skutkować będzie automatyczną konwersją konta firmowego na konto prywatne.
 6. Użytkownik otrzymuje możliwość wystawiania Towarów na sprzedaż w momencie, gdy dokona pełnej weryfikacji swojego konta. Dokładny opis procesu weryfikacji znajduje się na stronie http://www.swistak.pl/pomoc.php?id=147.
 7. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
 8. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Świstak, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 9. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia Aukcji, a w szczególności na przekazanie ich po zakończeniu Aukcji osobom będącym stroną transakcji.
 10. Rejestrując się, Użytkownik akceptuje otrzymywanie materiałów reklamowych oraz życzeń urodzinowych na pocztę e-mail, dotyczy to również wszystkich już zarejestrowanych Użytkowników serwisu.

III. Konta

 1. Użytkownik może posiadać jedno konto prywatne i jedno firmowe. W szczególnych przypadkach administrator może wyrazić zgodę na założenie większej liczby kont firmowych.
 2. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.
 3. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta. W tym celu musi skontaktować się z administracją serwisu poprzez formularz kontaktowy, przez który musi wysłać oświadczenie o chęci zlikwidowania swojego konta na serwisie Świstak. Administrator rozpatrzy prośbę w ciągu kilku dni roboczych. Należy pamiętać o warunkach, które trzeba spełnić.
 6. Konto Użytkownika, który wykorzystuje je do celów niezwiązanych bezpośrednio z udziałem w aukcjach internetowych, może zostać zablokowane.
 7. Każde nowe konto podlega wstępnej weryfikacji przez administrację serwisu. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta. Kupowanie w opcji "Kup teraz" na Aukcjach jest możliwe bezpośrednio po rejestracji.
 8. Wystawianie Aukcji jest możliwe po dokonaniu weryfikacji swoich danych osobowych poprzez dokonanie przelewu z konta bankowego i przesłanie wymaganych dokumentów (w przypadku konta typu "Firma"). Zgłoszenie konta do weryfikacji jest dobrowolne.
 9. Użytkownik zarejestrowany w serwisie przed dniem 1.09.2011 r., którego konto zostało w pełni zweryfikowane, otrzymuje jednorazowe doładowanie wirtualnego salda kwotą w wysokości 1,00 PLN - jeśli jest właścicielem konta prywatnego, 5,00 PLN - jeśli jest właścicielem konta typu firma. Środki z doładowania mogą być przeznaczone wyłącznie na spłatę należności wynikających z tytułu prowizji bądź promocji ofert i nie podlegają wypłacie.
 10. Świstak zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Świstak w przypadku podejrzenia, że bezpieczeństwo danego konta zostało zagrożone.
 11. Użytkownik, który chce posługiwać się kontem "Firma" musi posiadać uzupełnione wszystkie dane wymagane dla tego rodzaju konta, opisane w punkcie II.5 tego regulaminu, oraz przesłać kopie dokumentów w celu ich weryfikacji. Konto "Firma" upoważnia do otrzymania oznaczenia graficznego "Firma" oraz do innych przywilejów wskazanych w regulaminie.
 12. Użytkownik, który chce zmienić dane swojego konta "Firma" – rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, nazwę firmy, nr NIP, nr REGON oraz nr KRS – musi ponownie zweryfikować swoje konto. W tym celu wpisuje swoje dane w ustawieniach konta i przesyła kopie dokumentów, które je potwierdzą. W trakcie weryfikacji nie może ponownie zmienić swoich danych lub przesłać dokumentów. Możliwość taką uzyskuje dopiero po otrzymaniu wiadomości od pracownika serwisu Świstak.pl o wynikach weryfikacji.
 13. W trakcie ponownej weryfikacji konta, Użytkownik może dokonywać wszystkich czynności kupna i sprzedaży w serwisie. W przypadku, gdy dokumenty po ponownej weryfikacji zostaną odrzucone, powraca do statusu konta sprzed niej.
 14. Dane firmy: nazwa, typ przedsiębiorstwa, NIP, REGON, KRS są widoczne dla wszystkich zalogowanych użytkowników serwisu Świstak.pl.

IV. Aukcja

 1. Świstak umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Świstak nie jest stroną transakcji dokonywanych między Użytkownikami oraz nie gwarantuje, że zawarcie umowy będzie możliwe.
 2. W ramach serwisu Świstak.pl rozróżniamy dwa rodzaje transakcji:
  • "Kup Teraz" - w ramach tej Aukcji Sprzedający określa z góry cenę za Towar. Aukcja taka może być jednoprzedmiotowa lub wieloprzedmiotowa.
  • "Zaproponuj Cenę" - w ramach tej Aukcji Kupujący wysyła swoją propozycję cenową do Sprzedawcy. W przypadku jej akceptacji (poprzez kliknięcie linka w otrzymanym e-mailu z propozycją) przez właściciela Aukcji, transakcja zostaje zawarta.
 3. W ramach serwisu Świstak rozróżniamy trzy typy Aukcji:
  • Aukcje Jawne - dostęp do zawierania transakcji nie jest w żaden sposób ograniczony.
  • Aukcje Prywatne - dostęp do zawierania transakcji jest ograniczony przez Sprzedającego. W tym przypadku do zawierania transakcji dopuszczone są jedynie osoby wybrane przez Sprzedającego.
  • Aukcje Ogłoszenie - służą jedynie celom informacyjnym i ogłoszeniowym. Za ich pomocą nie można zawierać transakcji.
 4. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami, na jakich Sprzedający jest gotów dany Towar sprzedać.
 5. Użytkownik ma obowiązek posiadania aktualnych danych adresowych oraz kontaktowych zawartych w zakładce "Moje dane" w momencie wystawienia Aukcji oraz w przypadku chęci dokonania zakupu.
 6. Każda aktywność Kupującego i/lub Sprzedającego, wyrażona poprzez wzięcie udziału w Aukcji, zobowiązuje do realizacji określonego świadczenia.
 7. Każda Aukcja może zostać zweryfikowana przez administratora pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.
 8. Aukcja otrzymuje status aukcji zakończonej:
  • po upływie czasu zadeklarowanego w formularzu rozpoczęcia Aukcji,
  • na skutek decyzji Sprzedającego o zakończeniu Aukcji przed czasem,
  • w przypadku wykupienia wszystkich sztuk Towaru, bądź to poprzez skorzystania z opcji "Kup Teraz", bądź to poprzez akceptację przez Sprzedającego ceny otrzymanej poprzez funkcję "Zaproponuj Cenę".
 9. Kupujący nie ma żadnych praw do zakupionego Towaru w przypadku, gdy jego konto zostaje usunięte lub zablokowane.
 10. Aukcja może zostać odwołana w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W tym przypadku Sprzedający ma obowiązek uzasadnienia podjętej decyzji.
 11. Dopuszczalne jest wystawienie maksymalnie 3 Aukcji o tej samej treści. Wystawianie tego samego przedmiotu na kilku Aukcjach jednocześnie jest niedopuszczalne. Wystawianie kilku jednakowych przedmiotów w wielu Aukcjach jest dopuszczalne, jednakże maksymalna dopuszczalna ilość Aukcji w tym przypadku wynosi 3.
 12. Zakazane jest sprzedawanie, jak i kupowanie Towarów wystawionych w ramach serwisu Swistak.pl poza Aukcją.
 13. Zabrania się dokonywania transakcji na kontach powiązanych.
 14. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Aukcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, uprawnienia osób trzecich, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje, a w szczególności Towarów, o których mowa w Załączniku nr 1 "Towary Zakazane" dołączonego do tego Regulaminu.
 15. Towary na Aukcjach Świstaka muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający Aukcję jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Zasady dotyczące opisu Aukcji są przedstawione w załączniku nr 3 Regulaminu.
 16. Wszystkie oferowane kwoty są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i przesyłki pocztowej). Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż licytowana kwota jest ceną netto (bez VAT).
 17. Proponowane przez Użytkowników ceny jak i inne warunki Aukcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających serwis Świstak.pl.
 18. Aukcję należy umieścić w takiej kategorii, która najdokładniej opisuje oferowany Towar. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o umieszczeniu Aukcji w niewłaściwej kategorii. Jeśli w okresie 3 dni od otrzymania informacji Użytkownik nie dokona stosownej zmiany, administrator może usunąć Aukcję.
 19. Zabronione jest promowanie Aukcji Towarów Uszkodzonych oraz należących do kategorii: "Dla dorosłych", "Publikacji elektronicznych (e-booków)" oraz Aukcji, które posiadają zdjęcia o charakterze erotycznym.
 20. Zabronione jest wystawianie Aukcji, w których cena określona na Aukcji nie dotyczy całego opisywanego Towaru/usługi, a jego/jej części.
 21. Aukcja może zostać usunięta z serwisu na Twoją prośbę po spełnieniu warunków opisanych w pomocy.
 22. Słowa pomocnicze muszą być jednoznacznie związane z przedmiotem, którego dotyczy Aukcja. Powinny one dotyczyć:
  • marki przedmiotu,
  • producenta przedmiotu,
  • kategorii, z którą jest związany przedmiot,
  • typem/rodzajem przedmiotu.
 23. Nie wolno używać słów sztucznie generujących ruch z wyszukiwarek poprzez używanie popularnych wyrażeń takich jak:
  • sex, xxx itp.,
  • używanie znanych nazw i nazwisk itd.
 24. Celem Aukcji dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości nie jest zawarcie umowy, jakiekolwiek czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach tych Aukcji nie są wiążące, a Aukcje te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy.

V. Po wygranej aukcji

 1. Obie strony mają obowiązek skontaktowania się ze sobą za pomocą dostępnych metod komunikacji w ciągu 7 dni.
 2. W przypadku, gdy kontakt nie dojdzie do skutku w terminie wymienionym w ust. 1., można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna.
 3. W przypadku opieszałości i niechęci jednej ze stron do finalizacji umowy, Użytkownik ma możliwość wystawienia niskich opinii opisujących zaistniałą sytuację stosownie do punktu VIII Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający po dokonaniu transakcji może dochodzić zawarcia tej umowy.

VI. Spory transakcyjne

 1. Problem z finalizacją transakcji można zgłosić po upływie 7 dni od daty jej zawarcia, wybierając ze szczegółów oferty opcję "Zgłoś problem z transakcją".
 2. Po zgłoszeniu problemu z transakcją kontrahenci mają prawo przedstawić swoje stanowisko w sprawie w ciągu kolejnych 7 dni w zakładce Moje konto > Pozostałe informacje > Spory transakcyjne oraz przesłać stosowne załączniki, ułatwiające rozstrzygnięcie sporu. Wgląd do załączników ma tylko pracownik serwisu Swistak.pl.
 3. Jeśli po upływie 7 dni od dnia rozpoczęcia sporu jego uczestnicy nie dojdą do porozumienia – o rozstrzygnięciu decyduje pracownik serwisu Swistak.pl na podstawie zgłoszonych opinii i przesłanych załączników. W szczególnych przypadkach może on poprosić jedną ze stron o przesłanie dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.
 4. Kontrahent, który nie wywiązał się z transakcji na zasadach, które przewiduje regulamin serwisu Swistak.pl, otrzymuje ostrzeżenie w postaci żółtej kartki lub jego konto zostaje zablokowane. Trzy żółte kartki również oznaczają blokadę konta.
 5. Jeżeli spór jest rozstrzygnięty na korzyść Sprzedającego, prowizja od transakcji zostaje zwrócona na jego konto w serwisie Swistak.pl przeważnie w przeciągu 24 godzin.
 6. Jeżeli spór kończy się remisem, kontrahenci nie otrzymują ostrzeżeń, a prowizja od transakcji nie zostaje zwrócona na konto Sprzedającego. W przypadkach uznanych za uzasadnione prowizja ta może jednak zostać zwrócona decyzją administratora serwisu Swistak.pl.
 7. Kontrahent, który otrzymał w sporze żółtą kartkę lub jego konto zostało w zawieszone, nie może wystawić opinii dla oferty, której spór dotyczył.
 8. Spór transakcyjny dotyczący tej samej transakcji może rozpocząć tylko jeden z kontrahentów. W tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Spór transakcyjny dotyczący tej samej transakcji można zgłosić tylko jeden raz.
 10. Spór transakcyjny można zgłosić maksymalnie po upływie 60 dni od daty zawarcia transakcji.

VII. Płatności

 1. Usługi świadczone przez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX są odpłatne, a ich kosztami obciążany jest Sprzedający. Wysokość opłat, zasady naliczania oraz spłaty należności są opisane w załączniku nr 4 do Regulaminu.
 2. Świstak.pl zastrzega sobie możliwość zmian w cenniku opłat. Zmiany będą następować zgodnie z zasadami zmiany w Regulaminie.
 3. Świstak.pl zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat w ramach promocji ograniczonych czasowo, na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

VIII. Opinie

 1. Każda ze stron powinna wystawić opinię po sfinalizowaniu transakcji. Opinie widoczne są dla wszystkich Użytkowników po ich wystawieniu.
 2. Opinia nie może obrażać osoby, dla której jest wystawiana oraz naruszać zasad dobrych obyczajów.
 3. Opinia powinna być opisem najdokładniej odzwierciedlającym proces przebiegu transakcji po zakończeniu Aukcji.
 4. Wystawianie opinii pomiędzy powiązanymi kontami (np. kontami osób spokrewnionych) jest zabronione z uwagi na zapewnienie bezstronności wystawianych opinii.
 5. Opinia jest prywatnym odczuciem Użytkownika, a serwis Świstak.pl może ją usunąć jedynie w uzasadnionych przypadkach.

IX. Zasady i odpowiedzialność Serwisu Aukcyjnego Świstak

 1. Pełną odpowiedzialność za Towary wystawiane przez Sprzedających na Aukcjach w ramach serwisu aukcyjnego Świstak ponoszą jego Użytkownicy. Świstak zastrzega sobie jednak prawo do zmiany kategorii, w jakiej jest wyświetlany dany Towar oraz usunięcie Aukcji.
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stosownie do pkt. I Regulaminu, umożliwia prowadzenie Aukcji w trybie on-line, nie ponosi jednak odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Towarów, bezpieczeństwo transakcji oraz prawdziwość opisów oferowanych Towarów należących do Użytkowników serwisu, a także nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Świstaka oraz za nie wywiązanie się z zawieranych przez Użytkownika transakcji.
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania Użytkowników łamiących którykolwiek z warunków Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania Aukcji, budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem (oraz listą Towarów zakazanych).
 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu aukcyjnego, jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach Serwisu.
 5. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozpatrywane przez Sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

X. Regulamin

 1. Serwis Świstak zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się w serwisie. W szczególnych wypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto.
 2. W przypadku, gdy serwis Swistak.pl wprowadzi nowe postanowienia w niniejszym Regulaminie, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje, że utraci on możliwość wystawiania Aukcji oraz otrzyma 30 dni na zakończenie Aukcji wystawionych przed zmianą Regulaminu. Następnie Użytkownik ma 30 dni na sfinalizowanie swoich transakcji i udzielenie reklamacji Użytkownikom. Po tym czasie nastąpi wygaśnięcie umowy między serwisem Świstak a Użytkownikiem. Spowoduje to usunięcie konta Użytkownika z serwisu.

XI. Program Partnerski

 1. W programie może wziąć udział każdy zarejestrowany Użytkownik Świstaka. Szczegóły programu znajdują się na stronie: http://www.swistak.pl/konto_pp.php.
 2. Zabronione jest umieszczanie elementów programu (unikalnego linku, banera, buttona) w treści aukcji (takie aukcje będą usuwane) oraz na "Wizytówce" (strona zostanie wymoderowana).
 3. Polecanie nowych użytkowników nie może odbywać się poprzez spamowanie (masowe wysyłanie niezamówionej informacji) kont email, grup dyskusyjnych itp. Zgłoszenie tego typu nadużyć wraz ze wskazaniem źródła ich pochodzenia, spowoduje wysłanie upomnienia a w dalszej konsekwencji zablokowanie konta osoby spamującej.
 4. Polecanie Użytkowników jest monitorowane. Wszelkie próby oszustw (np. polecenie samego siebie z innego konta) spowoduje blokadę konta w Serwisie Świstak.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik powinien archiwizować na trwałym nośniku we własnym zakresie informacje o dokonywanych przez niego transakcjach za pomocą Świstaka.
 2. Prywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki Użytkownika z tym związane określa Załącznik nr 2 "Polityka Prywatności".
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

XIII. Załączniki

 1. Towary zakazane
 2. Polityka prywatności
 3. Zasady dotyczące opisów
 4. Opłaty i prowizje

XIII.1 Towary zakazane

ostatnia zmiana: 31.08.2010 r.

Na internetowej aukcji Świstak.pl istnieje bezwzględny zakaz wystawiania do sprzedaży towarów pochodzących z kradzieży, przemytu, jak również pozyskanych z innych nielegalnych źródeł, w myśl obowiązującego w Polsce prawa. W szczególności w serwisie nie można wystawiać następujących towarów:

 • materiałów zawierających treści pornograficzne (z udziałem osób niepełnoletnich, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt),
 • zdjęć erotycznych w postaci cyfrowej oraz filmów erotycznych w formatach innych niż VHS, VCD, DVD lub BLU-RAY,
 • materiałów pirotechnicznych i niebezpiecznych (broń):
  • broń palna, myśliwska, bojowa, sportowa, alarmowa, sygnałowa,
  • miotacze gazu obezwładniającego,
  • broni białej, której użycie może zagrażać życiu i zdrowiu (tonfy, kastety, pałki imitujące kij bejsbolowy, kusze, etc.),
  • fajerwerków, prochu palnego, etc.,
  • wiatrówek, których energia pocisku przekracza 17J.
 • niebezpiecznych substancji chemicznych,
 • leków na receptę,
 • środków farmaceutycznych, dietetycznych oraz wszelkiego rodzaju produktów leczniczych,
 • narkotyków i środków odurzających, substancji psychotropowych lub tzw. środków zastępczych,
 • nielegalnych kopii oprogramowania/gier/filmów (także tzw. "kopii bezpieczeństwa"), naruszających prawa autorskie producentów,
 • numerów rejestracyjnych (cd-key), oprogramowania oraz usług związanych z łamaniem zabezpieczeń (crack, simlock) oraz wszelkich kodów i numerów seryjnych do programów/gier,
 • numerów GG, Tlen i innych komunikatorów oraz darmowych kont pocztowych/zaproszeń GMail, itp., a także oprogramowania umożliwiającego generowanie adresów e-mail z witryn internetowych oraz komunikatorów lub umożliwiających masowe wysyłanie wiadomości (komunikatów) do osób, które nie wyraziły na to zgody,
 • cudzych wartości intelektualnych, w szczególności muzyki w formacie MP3, dokumentów elektronicznych w formacie PDF,
 • licencji na sprzedaż programów oraz samych programów do oglądania TV oraz słuchania radia przez Internet,
 • licencji na sprzedaż wartości intelektualnych (w szczególności programów komputerowych), których nie jesteśmy autorami,
 • oprogramowań, których użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia komputera lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych,
 • oprogramowania służącego do usuwania lub zakładania blokady kart SIM w telefonach komórkowych oraz wszelkiego rodzaju informacji z takim działaniem związanych,
 • materiałów naruszających godność i dobra osobiste osób trzecich,
 • organów ludzkich i zwierzęcych,
 • żywych zwierząt należących do gatunków chronionych, a w przypadku pozostałych zwierząt Sprzedający musi wyraźnie oświadczyć, że zapewni bezpieczne i humanitarne warunki transportu,
 • alkoholu,
 • reklam usług namawiających do uczestnictwa we wszelkich piramidach finansowych, programach lojalnościowych,
 • aukcji reklamujących konkurencyjne serwisy aukcyjne (poprzez odniesienie w treści, zdjęcia, itp.),
 • papierów wartościowych, akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa, weksli, polis i produktów finansowych, za wyjątkiem celów kolekcjonerskich,
 • nieoryginalnych towarów; tzw. "podróbek",
 • danych osobowych i adresowych a w szczególności adresów e-mail,
 • wszelkich odnośników i linków internetowych, a także adresów sklepów, hurtowni i innych miejsc zbytu,
 • wszelkich towarów służących do jawnego nadużywania opcji komentarzy (sprzedaż zapałek, kartek papieru, tapet na pulpit w komputerze),
 • dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdu oferowanych bez pojazdów, do których je wydano,
 • prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, itp.,
 • niewypełnionych kart gwarancyjnych oraz innych dokumentów in blanco,
 • ofert pracy, kupna i zamiany,
 • programów, publikacji elektronicznych oraz innych dóbr intelektualnych dostępnych w Internecie za darmo. Objęte są one dodatkowymi restrykcjami:
  Uwaga: programy, publikacje elektroniczne i inne dobra intelektualne dostępne za darmo w internecie mogą być wystawione na Świstaku tylko wówczas, gdy spełniają poniższe warunki:
  • w treści opisu znajduje się wyraźny i działający link (odnośnik) do strony, z której oferowany program/publikację/dobro intelektualne można pobrać za darmo,
  • sprzedaż oferowanego programu/publikacji/dobra intelektualnego nie narusza praw autora i/lub jest objęta Powszechną Licencją Publiczną (GNU General Public License, GPL),
 • rybackich narzędzi i urządzeń połowowych:
  • ciągnione: niewody, przywłoki, tuki, dragi,
  • stawne: wontony, słępy, drygawice, żaki, mieroże, kozaki, więcierze, wiersze, raczniki, przegrody, przestawy,
  • elektryczne, a także ich części, służące do połowu ryb przy pomocy prądu elektrycznego,
  • pozostałe: spławnice, cedzaki, sznury, rzutki, podrywki, pęczki oraz inne narzędzia, służące do połowu ryb pod lodem,
  • pompy połowowe i węgornie.
 • systemów do gier liczbowych, systemów inwestycji giełdowych oraz zakładów bukmacherskich, jak również usług związanych z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN,
 • przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
 • katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej,
 • wyroby tytoniowe chyba, że o charakterze kolekcjonerskim,
 • korpusów radioodtwarzaczy chyba, że Sprzedający posiada dowód zakupu radioodtwarzacza i umieści na aukcji numer seryjny lub identyfikacyjny odtwarzacza,
 • Srebrnych, czyli punktów przyznawanych w ramach programu lojalnościowego serwisu Świstak.pl.

Za prawdziwość złożonego oświadczenia odpowiada Sprzedający. Nieprawdziwe oświadczenie może narazić Sprzedającego na odpowiedzialność karną.

Zastrzegamy sobie możliwość usunięcia każdej aukcji niezgodnej z Regulaminem (listą Towarów Zakazanych) lub aukcji budzącej wątpliwości. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany, wraz z podaniem powodu usunięcia aukcji. Usunięta aukcja nie może zostać przywrócona.

Serwis Świstak.pl zastrzega sobie możliwość zmiany (modyfikacji) powyższej listy w każdej chwili informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

XIII.2 Polityka prywatności

Swistak.pl Sp. z o.o., jako właściciel platfomy aukcyjnej Świstak.pl, jako priorytet stawia sobie dobro i satysfakcję klienta. Podejmujemy wszelkie starania zmierzające do zminimalizowania ilości wysyłanej korespondencji (ustawienia powiadomień) oraz zapewnienia należytej ochrony udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Zależy nam na tym, aby nasz serwishan była platformą szybkich i przyjaznych Użytkownikowi transakcji. Naszym celem jest wyeliminowanie użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób łamią obowiązujące prawo czy ogólnie przyjęte kanony i zasady uczciwego handlu.

Będziemy podejmować współpracę z wszelkimi Organami, stojącymi na straży przestrzegania obowiązującego prawa aby móc wyeliminować nieuczciwych kontrahentów, którzy mogą uszczuplać satysfakcję naszych klientów.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych mają Państwo prawo do poprawiania swoich danych osobowych (za pomocą formularza zmiany danych, dostępnego w serwisie po zalogowaniu) oraz do żądania usunięcia swoich danych (zasady usuwania danych zostały opisane w Regulaminie).

Państwa dane mogą być pokazywane również w wizytówce użytkownika o ile sami Państwo tak zdecydują oraz zgodnie z poziomem prywatności, który Państwo wybiorą.

Użytkownicy zobowiązani są nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymali w ramach działania usług Swistaka, chyba że uzyskali uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Świstak informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Aukcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Aukcji.

XIII.3 Zasady dotyczące opisów

ostatnia zmiana: 31.05.2010 r.

Towary lub usługi na aukcjach Świstaka muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający aukcję jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

Opis aukcji w Świstaku nie może naruszać żadnego z poniższych punktów:

 • najistotniejsze elementy opisu aukcji powinny być stworzone w języku polskim,
 • opis powinien dotyczyć wyłącznie tego przedmiotu, który jest wystawiony na aukcji,
 • opis nie może zawierać informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd,
 • opis aukcji powinien zawierać dokładne informacje o sposobie dostarczenia towaru,
 • zabronione jest używanie w opisie aukcji słów kluczowych niezwiązanych z przedmiotem aukcji i mających na celu nieuzasadnione podwyższenie pozycji w wyszukiwarkach (np. w opisie aukcji telefonu, użyto popularnych słów kluczowych: mp3, sex, xxx, itp.),
 • opis powinien zawierać wszystkie niezbędne dane, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat ewentualnych braków lub uszkodzeń (o ile takie występują),
 • opis powinien jednoznacznie określać wszystkie istotne cechy produktu, nie zostawiając w ten sposób kupującemu wyboru co do istotnych cech towaru,
 • marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne i dokładne,
 • opis nie może w sposób bezpośredni naruszać obowiązującego prawa ani sugerować takiego sposobu użytkowania towaru, który narusza prawo lub jest nieetyczny,
 • opis oraz tytuł aukcji nie mogą zawierać słów powszechnie uważanych za wulgarne,
 • opis nie może zawierać oświadczenia o możliwości:
  • braku sprzedaży w przypadku zbyt niskiej ceny,
  • braku sprzedaży z powodu wystawienia Towaru w innych mediach.
  • sprzedaży "poza" Świstakiem.
 • opis nie może naruszać praw autorskich twórcy. Zdjęcia i teksty innych Użytkowników można wykorzystywać tylko za ich zgodą,
 • niedozwolone jest oferowanie opisanego Towaru "gratis" dla części lub wszystkich kupujących,
 • niedozwolone jest umieszczanie elementów programu partnerskiego Świstak (unikalnego linku, banera, buttona) w treści aukcji,
 • niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę. Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż cena za Towar jest ceną netto (bez VAT),
 • żadna część opisu nie może być umieszczona (np. poprzez stosowanie tagów DIV) poza obszarem do tego wyznaczonym,
 • niedozwolone jest umieszczanie w tytule oraz opisie aukcji, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania wyszukiwarki umieszczonej w serwisie,
 • niedozwolone jest umieszczanie linków (adresów stron WWW) spoza domeny swistak.pl:
  • na których prowadzona jest działalność handlowa (sprzedaż), w tym przede wszystkim sklepów internetowych oraz innych platform handlowych C2C/B2C,
  • nie związanych bezpośrednio ze sprzedawanym na tej aukcji towarem,
 • niedozwolone jest umieszczanie linków (adresów stron WWW) w ramach domeny swistak.pl do kont innych użytkowników,
 • nie wolno używać kodów (skryptów) prowadzacych do destabilizacji serwisu oraz wprowadzających w błąd użytkownika,
 • w przypadku wystawienia na aukcji towaru w przedsprzedaży, w opisie aukcji należy zamieścić informację o terminie realizacji zamówienia,
 • opis aukcji nie może zawierać treści, które łamią postanowienia Regulaminu,
 • opis aukcji nie może zawierać reklam i innych formy promocji towarów oraz usług oferowanych poza serwis Świstak.pl,
 • opis aukcji nie może zawierać ofert zamiany przedmiotu lub usługi,
 • opis aukcji nie może zawierać informacji na temat organizowanych konkursów i akcji promocyjnych, w których zwycięzca wyłaniany jest w drodze losowania lub poprzez osiągnięcie odpowiedniej wartości zakupów.
 • opisy aukcji przedmiotów markowych we wszystkich kategoriach muszą zawierać klauzulę oryginalności. Brak klauzuli może spowodować usunięcie aukcji przez serwis i/lub blokadę konta Użytkownika. Przykład klauzuli oryginalności - "Oświadczam, iż wszystkie towary, które wystawiam na sprzedaż są w 100% oryginalne".

Uwaga: Aukcja, której opis narusza którykolwiek z powyższych punktów może zostać usunięta. W przypadku ponownego wystawienia aukcji naruszającej powyższą listę, konto Sprzedającego może zostać zablokowane.


Opis w zakładce "Strona o mnie" nie może naruszać żadnego z poniższych punktów:

 • opis nie może zawierać słów powszechnie uważanych za wulgarne,
 • niedozwolone jest umieszczanie elementów programu partnerskiego (unikalnego linku, banera, buttona),
 • zakazane jest reklamowanie innych serwisów aukcyjnych,
 • żadna część opisu nie może być umieszczona (np. poprzez stosowanie tagów DIV) poza obszarem do tego wyznaczonym,
 • niedozwolone jest umieszczanie linków (adresów stron WWW) spoza domeny swistak.pl:
  • na których prowadzona jest działalność handlowa (sprzedaż), w tym przede wszystkim sklepów internetowych oraz innych platform handlowych C2C/B2C. nie związanych bezpośrednio ze sprzedawanym na tej aukcji towarem.
 • opis aukcji nie może zawierać reklam i innych formy promocji towarów i usług oferowanych poza serwis Świstak.pl,
 • treści umieszczone na stronie "O mnie" nie mogą zawierać treści, które łamią Regulamin i obowiązujące przepisy prawa,
 • informacji zachęcających do zawiązywania transakcji poza serwisem Świstak.pl.
 • informacji na temat organizowanych konkursów i akcji promocyjnych, w których zwycięzca wyłaniany jest w drodze losowania lub poprzez osiągnięcie odpowiedniej wartości zakupów,

Uwaga: Opis, który narusza którykolwiek z powyższych punktów zostanie wymoderowany. W przypadku ponownego umieszczenia opisu niezgodnego z powyższą listą, konto Użytkownika może zostać zablokowane.

XIII.4 Opłaty i prowizje.

Ostatnia zmiana: 01.09.2011 r.
zmieniono punkty I i II
dodano punkt III

I. Postanowienia ogólne:

 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pobiera następujące opłaty w ramach świadczonych usług:
  1. Prowizja od sprzedaży.
  2. Opłata za opcje dodatkowe.
 2. Prowizja od sprzedaży:
  1. Prowizją od sprzedaży obciążony jest Sprzedający. Prowizja naliczana jest w momencie zakończenia Aukcji, jednoznacznego z zakupem Towaru przez Kupującego.
  2. Dla osób prywatnych prowizja wynosi 4% ceny sprzedanego towaru (ale nie więcej niż 45 PLN brutto). Dla użytkowników konta „Firma” prowizja wynosi 2% ceny sprzedanego towaru (ale nie więcej niż 35 PLN brutto).
  3. Prowizja nie jest pobierana dla towarów o wartości do 1,00 zł.
  4. Prowizja za każdą zrealizowaną transakcję jest naliczona osobno od wartości brutto każdego towaru, następnie prowizje te zostają zsumowane. Suma naliczanych prowizji jest zaokrąglona do pełnych groszy.
  5. Prowizja jest naliczana na bieżąco i przedstawiana do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe ostatniego dnia każdego miesiąca. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
  6. Prowizją są objęte wszystkie aukcje w serwisie, także te dodane przed dniem 1.09.2011 r.
 3. Opłata za opcje dodatkowe:
  1. Użytkownik ma prawo do wyboru opcji dodatkowych takich, jak np. promocja aukcji w serwisie.
  2. Podczas wyboru opcji dodatkowych Użytkownik ma prawo wybrać spłatę należności w polskich złotych lub w postaci wirtualnej waluty Srebrne.
 4. Cennik opłat dodatkowych:

Tabela XIII.I. Opcje dodatkowe - cennik

Nazwa opcji dodatkowej Okres trwania Cena
Promocja - Pogrubienie 7 dni 1 zł (brutto)
Promocja - Pogrubienie 14 dni 2 zł (brutto)
Promocja - Pogrubienie 30 dni 3 zł (brutto)
Promocja - Wyróżnienie wizualne aukcji
7 dni 2 zł (brutto)
Promocja - Wyróżnienie wizualne aukcji 14 dni 3 zł (brutto)
Promocja - Wyróżnienie wizualne aukcji 30 dni 5 zł (brutto)
Promocja - W kategorii 7 dni 4 zł (brutto)
Promocja - W kategorii 14 dni 6 zł (brutto)
Promocja - W kategorii 30 dni 10 zł (brutto)
Promocja - Strona główna 7 dni 7 zł (brutto)
Promocja - Strona główna 14 dni 10 zł (brutto)
Promocja - Strona główna 30 dni 18 zł (brutto)
Promocja - Strona główna + strona kategorii 7 dni 10 zł (brutto)
Promocja - Strona główna + strona kategorii 14 dni
15 zł (brutto)
Promocja - Strona główna + strona kategorii 30 dni
25 zł (brutto)
Koszt wystawienia faktury papierowej - 5 zł (brutto)

II. Rozliczanie należności:

 1. Dla każdego Konta Użytkownika rozliczenia prowadzone są oddzielnie.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu po zalogowaniu do aktualnego stanu swojego konta, w którym zawarte są wszystkie należności związane z prowizjami i wybranymi przez niego opcjami dodatkowymi. Użytkownik ma również prawo wglądu do archiwalnych danych, jednak nie starszych niż wprowadzone 1 stycznia roku poprzedzającego.
 3. Użytkownik jest zobowiązany po zakończeniu okresu rozliczeniowego do 14 dnia następnego miesiąca uregulować należności z tytułu prowizji i promocji na rzecz serwisu Swistak.pl.
 4. Użytkownicy kont typu „Firma” otrzymują na koniec okresu rozliczeniowego faktury VAT. Użytkownicy kont prywatnych mogą uzyskać takie faktury na żądanie zgłaszając ten fakt administratorowi serwisu Swistak.pl przez formularz kontaktowy. Faktury dla użytkowników wystawiane są z użyciem danych zawartych na ich koncie w serwisie Swistak.pl.
 5. W przypadku braku wpłaty w wymaganym terminie, konto użytkownika może zostać częściowo lub całkowicie zablokowane. Warunkiem odblokowania konta jest niezwłoczne uregulowanie wszystkich należności.
 6. Opłaty z tytuły prowizji i promocji w serwisie Swistak.pl Użytkownik uiszcza za pośrednictwem serwisu DotPay.pl S.A. W przypadku kont zablokowanych z powodu nieuregulowania rachunku w terminie, wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowynbsp;

  83 2130 0004 2001 0359 2086 0002 Volkswagen Bank Polska SA
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  ul. Kłopotowskiego 22
  03-717 Warszawa,
  w tytule przelewu wpisując „Spłata należności: login”.


  Jako login należy wpisać pseudonim, którym posługujemy się w serwisie.
 7. Należności z tytułu prowizji nie można regulować Srebrnymi.
 8. Środki pochodzące z doładowania konta Użytkownika przez serwis Swistak.pl w dniu wprowadzenia opłat prowizyjnych, tj. 1.09.2011 (1,00 PLN dla kont prywatnych i 5,00 PLN dla kont firmowych) nie podlegają wypłacie i mogą zostać przeznaczone tylko na poczet opłat związanych z prowizją oraz promocją aukcji.
 9. W przypadku nadpłaty na koncie, Użytkownik może zażądać jej zwrotu, ale nadpłata w pierwszej kolejności zostanie zaliczona na poczet aktualnie naliczonych należności. Jest ona zwracana na rachunek bankowy Użytkownika lub przekazem pocztowym na Jego dane teleadresowe. Od nadpłaty odejmowana jest prowizja, którą poniosła spółka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, czyli 2,9% + 30 groszy brutto. W przypadku, gdy nadpłata Użytkownika, wynika z wystawienia mu faktury korygującej, warunkiem zwrotu nadpłaty jest odesłanie przez Użytkownika kopii faktury korygującej z potwierdzeniem jej otrzymania.
 10. W przypadkach uznanych za uzasadnione prowizja może być zwrócona na konto Sprzedającego. W celu otrzymania zwrotu prowizji Sprzedający powinien zgłosić spór w opcjach aukcji, w terminie 60 dni od jej zakończenia. O rozstrzygnięciu sporu i zwrocie prowizji decyduje administrator serwisu Swistak.pl na podstawie zgłoszonych opinii i przesłanych załączników. Prowizja jest zwracana wyłącznie dla sporów założonych od dnia 1.09.2011.
 11. W wyjątkowych przypadkach wnioski dotyczące zwrotu prowizji mogą być rozpatrywane po terminie wymienionym w punkcie 11, jednakże nie później niż 90 dnia od chwili zakończenia aukcji.

III. Pozostałe:

 1. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są cenami brutto (z VAT). W przypadku prowizji, gdy opłata ustalana jest procentowo od danej kwoty, również obowiązuje kwota brutto (z VAT). Kwoty zaokrąglane są w górę do pełnych groszy.
 2. Swistak.pl zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te nastąpią w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.

  Strona wygenerowana 2023-12-02 07:22:29, 120