Jesteś tutaj: Strona główna » Pomoc » Pozostałe informacje » Regulamin » Opłaty i prowizje


Opłaty i prowizje

Ostatnia zmiana: 16.12.2011 r.
zmieniono punkt I.4

I. Postanowienia ogólne:

 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pobiera następujące opłaty w ramach świadczonych usług:
  1. Prowizja od sprzedaży.
  2. Opłata za opcje dodatkowe.
 2. Prowizja od sprzedaży:
  1. Prowizją od sprzedaży obciążony jest Sprzedający. Prowizja naliczana jest w momencie zakończenia Aukcji, jednoznacznego z zakupem Towaru przez Kupującego.
  2. Dla osób prywatnych prowizja wynosi 4% ceny sprzedanego towaru (ale nie więcej niż 45 PLN brutto). Dla użytkowników konta „Firma” prowizja wynosi 2% ceny sprzedanego towaru (ale nie więcej niż 35 PLN brutto).
  3. Prowizja nie jest pobierana dla towarów o wartości do 1,00 zł.
  4. Prowizja za każdą zrealizowaną transakcję jest naliczona osobno od wartości brutto każdego towaru, następnie prowizje te zostają zsumowane. Suma naliczanych prowizji jest zaokrąglona do pełnych groszy.
  5. Prowizja jest naliczana na bieżąco i przedstawiana do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe ostatniego dnia każdego miesiąca. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
  6. Prowizją są objęte wszystkie aukcje w serwisie, także te dodane przed dniem 1.09.2011 r.
 3. Opłata za opcje dodatkowe:
  1. Użytkownik ma prawo do wyboru opcji dodatkowych takich, jak np. promocja aukcji w serwisie.
  2. Podczas wyboru opcji dodatkowych Użytkownik ma prawo wybrać spłatę należności w polskich złotych lub w postaci wirtualnej waluty Srebrne.
 4. Cennik opłat dodatkowych:

Tabela XIII.I. Opcje dodatkowe - cennik

Nazwa opcji dodatkowej Okres trwania Cena
Promocja - Pogrubienie 7 dni 1,23 zł (brutto)
Promocja - Pogrubienie 14 dni 2,46 zł (brutto)
Promocja - Pogrubienie 30 dni 3,69 zł (brutto)
Promocja - Wyróżnienie wizualne aukcji
7 dni 2,46 zł (brutto)
Promocja - Wyróżnienie wizualne aukcji 14 dni 3,69 zł (brutto)
Promocja - Wyróżnienie wizualne aukcji 30 dni 6,15 zł (brutto)
Promocja - W kategorii 7 dni 4,92 zł (brutto)
Promocja - W kategorii 14 dni 7,38 zł (brutto)
Promocja - W kategorii 30 dni 12,30 zł (brutto)
Promocja - Strona główna 7 dni 8,61 zł (brutto)
Promocja - Strona główna 14 dni 12,30 zł (brutto)
Promocja - Strona główna 30 dni 22,14 zł (brutto)
Promocja - Strona główna + strona kategorii 7 dni 12,30 zł (brutto)
Promocja - Strona główna + strona kategorii 14 dni
18,45 zł (brutto)
Promocja - Strona główna + strona kategorii 30 dni
30,75 zł (brutto)
Koszt wystawienia faktury papierowej - 6,15 zł (brutto)

II. Rozliczanie należności:

 1. Dla każdego Konta Użytkownika rozliczenia prowadzone są oddzielnie.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu po zalogowaniu do aktualnego stanu swojego konta, w którym zawarte są wszystkie należności związane z prowizjami i wybranymi przez niego opcjami dodatkowymi. Użytkownik ma również prawo wglądu do archiwalnych danych, jednak nie starszych niż wprowadzone 1 stycznia roku poprzedzającego.
 3. Użytkownik jest zobowiązany po zakończeniu okresu rozliczeniowego do 14 dnia następnego miesiąca uregulować należności z tytułu prowizji i promocji na rzecz serwisu Swistak.pl. Użytkownik może nie dokonywać wpłaty, jeżeli posiada konto typu osoba prywatna i jeżeli na koniec miesiąca kwota do zapłaty wynosi mniej niż 5,00 zł. W takim przypadku Użytkownik dokonuje wpłaty łącznej należności po zakończeniu miesiąca, w którym naliczone opłaty i prowizje wynosić będą co najmniej 5,00 zł. Jednakże na żądanie firmy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zobowiązany jest dokonać zapłaty należności we wskazanym terminie również w przypadku, gdy jego saldo jest niższe niż 5,00 zł.
 4. Użytkownicy kont typu „Firma” otrzymują na koniec okresu rozliczeniowego faktury VAT. Użytkownicy kont prywatnych mogą uzyskać takie faktury na żądanie zgłaszając ten fakt administratorowi serwisu Swistak.pl przez formularz kontaktowy. Faktury dla użytkowników wystawiane są z użyciem danych zawartych na ich koncie w serwisie Swistak.pl.
 5. Opłaty z tytuły prowizji i promocji w serwisie Swistak.pl Użytkownik uiszcza za pośrednictwem serwisu DotPay.pl S.A. W przypadku kont zablokowanych z powodu nieuregulowania rachunku w terminie, wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy;

  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Volkswagen Bank Polska SA
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  ul. Kłopotowskiego 22
  03-717 Warszawa,
  w tytule przelewu wpisując „Spłata należności: login”.


  Jako login należy wpisać pseudonim, którym posługujemy się w serwisie.
 6. Należności z tytułu prowizji nie można regulować Srebrnymi.
 7. Środki pochodzące z doładowania konta Użytkownika przez serwis Świstak.pl w dniu wprowadzenia opłat prowizyjnych, tj. 1.09.2011 (1,00 PLN dla kont prywatnych i 5,00 PLN dla kont firmowych) nie podlegają wypłacie i mogą zostać przeznaczone tylko na poczet opłat związanych z prowizją oraz promocją aukcji.
 8. W przypadku nadpłaty na koncie, Użytkownik może zażądać jej zwrotu, ale nadpłata w pierwszej kolejności zostanie zaliczona na poczet aktualnie naliczonych należności. Jest ona zwracana na rachunek bankowy Użytkownika lub przekazem pocztowym na Jego dane teleadresowe. Od nadpłaty odejmowana jest prowizja, którą poniosła spółka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, czyli 2,9% + 30 groszy brutto. W przypadku, gdy nadpłata Użytkownika, wynika z wystawienia mu faktury korygującej, warunkiem zwrotu nadpłaty jest odesłanie przez Użytkownika kopii faktury korygującej z potwierdzeniem jej otrzymania.
 9. W przypadkach uznanych za uzasadnione prowizja może być zwrócona na konto Sprzedającego. W celu otrzymania zwrotu prowizji Sprzedający powinien wybrać zakładkę “Zgłoś problem z transakcją” w opcjach aukcji, a następnie wybrać powód “Zwrot prowizji”, w terminie do 60 dni od jej zakończenia. O rozstrzygnięciu wniosku i zwrocie prowizji decyduje administrator serwisu Swistak.pl na podstawie zgłoszonych opinii i przesłanych załączników. Prowizja jest zwracana wyłącznie dla wniosków założonych od dnia 01.09.2011 r. Prowizja jest zwracana automatycznie po rozstrzygnięciu przypadku przez administratora serwisu.
 10. W wyjątkowych przypadkach wnioski dotyczące zwrotu prowizji mogą być rozpatrywane po terminie wymienionym w punkcie 11, jednakże nie później niż do 90 dnia od chwili zakończenia aukcji.
 11. W przypadku braku wpłat w wymaganym terminie, konto użytkownika może zostać częściowo lub całkowicie zablokowane. Warunkiem odblokowania konta jest niezwłoczne uregulowanie wszystkich należności. Firma Swistak.pl zastrzega sobie prawo do oddania zadłużenia do firmy windykacyjnej. Kosztami postępowania windykacyjnego jest obciążony Użytkownik, którego zadłużenie dotyczy.

III. Pozostałe:

 1. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są cenami brutto (z VAT). W przypadku prowizji, gdy opłata ustalana jest procentowo od danej kwoty, również obowiązuje kwota brutto (z VAT). Kwoty zaokrąglane są w górę do pełnych groszy.
 2. Swistak.pl zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te nastąpią w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.

  Strona wygenerowana 2024-07-15 04:13:04, 120