Jesteś tutaj: Strona główna » Pomoc » Pozostałe informacje » Poprzednie wersje regulaminu » sprzed 29.04.2010 r.


sprzed 29.04.2010 r.

Ostatnia zmiana: 28.01.2010 r.
zmieniono podpunkty 5 w punkcie III oraz 2 w punkcie IV
zmieniono podpunkt 1,3,4 w punkcie XI


I. Użyte terminy i definicje

Świstak - serwis internetowy umożliwiający prowadzenie aukcji w trybie on-line, którego właścicielem znaku, jak i zawartych w nim treści, jest XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000239865, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kłopotowskiego 22.
Aukcja
- jest to proces polegający na wystawieniu Towaru na sprzedaż. Zwycięzcą aukcji jest osoba, która zaproponuje cenę, którą sprzedawca zaakceptuje lub w przypadku aukcji typu "Kup teraz", potwierdzi chęć zakupu określonej ilości towaru.
Towar
- usługa lub rzecz wystawiona na sprzedaż.
Konto
- jest to - stworzony przez system obsługi aukcji - profil użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.
Użytkownik
- osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie aukcyjnym. Użytkownik może być zarówno kupującym, jak i sprzedającym . Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
Opinia
- jest pisemną formą opisu przebiegu Procesu Poaukcyjnego, a w szczególności przesyłki i zgodności dostarczonego Towaru z opisem aukcyjnym.
Proces Poaukcyjny
- są to głównie czynności, jakie wykonują obie strony (kupujący i sprzedający) po zakończeniu aukcji. Polega on na wysłaniu Towaru (sprzedający) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (kupujący).
Opis aukcji
- zawiera opis sprzedawanego Towaru, jak również zasady wysyłki i formy zapłaty.


II. Rejestracja

 1. Rejestracji mogą dokonać jedynie:
  • osoby fizyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://swistak.pl/konto_nowe.php.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych, spowoduje bezterminową blokadę konta.
 4. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Świstak, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.
 5. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia aukcji, a w szczególności na przekazanie ich po zakończeniu aukcji osobom będącym stroną transakcji.
 6. Rejestrując się, użytkownik akceptuje otrzymywanie materiałów reklamowych oraz życzeń urodzinowych na pocztę e-mail, dotyczy to również wszystkich już zarejestrowanych użytkowników serwisu.
 7. Osoba, która zarejestruje konto firmowe, zgadza się na wyświetlenie wpisanej przez nią nazwy firmy domyślnie wszystkim zalogowanym użytkownikom w jej wizytówce użytkownika, natomiast osoba, która zarejestruje konto prywatne, zgadza się na wyświetlenie jej imienia i nazwiska domyślnie wszystkim zalogowanym użytkownikom w jej wizytówce użytkownika.


III. Konta

 1. Użytkownik może posiadać jedno konto prywatne i jedno firmowe. W szczególnych przypadkach administrator może wyrazić zgodę na założenie większej liczby kont firmowych.
 2. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.
 3. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta. W tym celu musi skontaktować się z administracją serwisu poprzez formularz kontaktowy, przez który musi wysłać oświadczenie o chęci zlikwidowania swojego konta na serwisie Świstak. Administrator rozpatrzy prośbę w ciągu kilku dni roboczych. Należy pamiętać o warunkach , które trzeba spełnić.
 6. Konto użytkownika, który wykorzystuje je do celów niezwiązanych bezpośrednio z udziałem w aukcjach internetowych, może zostać zablokowane.
 7. Każde nowe konto podlega wstępnej weryfikacji przez administrację serwisu. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta. Licytowanie i kupowanie w opcji "Kup teraz" na aukcjach jest możliwe bezpośrednio po rejestracji.
 8. Wystawianie aukcji jest możliwe po dokonaniu weryfikacji swoich danych osobowych poprzez dokonanie przelewu z konta bankowego. Zgłoszenie konta do weryfikacji jest dobrowolne.
 9. Konto może zostać zablokowane na podstawie wykrycia powiązanego konta w innym serwisie aukcyjnym, w którym występują conajmniej dwa ostatnie negatywne komentarze lub konto to jest zablokowane.
 10. Osoba, która posiada konto prywatne, zgadza się na domyślnie wyświetlanie jej imienia i nazwiska wszystkim zalogowanym użytkownikom w jej wizytówce użytkownika, natomiast osoba, która posiada konto firmowe zgadza się na domyślnie wyświetlenie jej nazwy firmy wszystkim zalgowanym użytkownikom w jej wizytówce użytkownika.


IV. Aukcja

 1. W ramach serwisu Świstak.pl rozróżniamy dwa rodzaje transakcji:
  • Kup Teraz - w ramach tej aukcji sprzedający określa z góry cenę za Towar. Aukcja taka może być jednoprzedmiotowa lub wieloprzedmiotowa.
  • Zaproponuj Cenę - w ramach tej aukcji kupujący wysyła swoją propozycję cenową do sprzedawcy. W przypadku jej akceptacji (poprzez kliknięcie linka w otrzymanym e-mailu z propozycją) przez właściciela aukcji, transakcja zostaje zawarta.
 2. W ramach serwisu Świstak rozróżniamy trzy typy aukcji:
  • Aukcje Jawne - dostęp do zawierania transakcji nie jest w żaden sposób ograniczony.
  • Aukcje Prywatne - dostęp do zawierania transakcji jest ograniczony przez sprzedającego. W tym przypadku do zawierania transakcji dopuszczone są jedynie osoby wybrane przez sprzedającego.
  • Aukcje Ogłoszenie - służą jedynie celom informacyjnym i ogłoszeniowym. Za ich pomocą nie można zawierać transakcji.
 3. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami, na jakich sprzedający jest gotów dany Towar sprzedać.
 4. Użytkownik ma obowiązek posiadania aktualnych danych adresowych oraz kontaktowych zawartych w zakładce Moje dane w momencie wystawienia Aukcji oraz w przypadku chęci dokonania zakupu.
 5. Każda aktywność kupującego i/lub sprzedającego, wyrażona poprzez wzięcie udziału w aukcji, zobowiązuje do realizacji określonego świadczenia.
 6. Każda aukcja może zostać zweryfikowana przez administratora pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.
 7. Aukcja otrzymuje status aukcji zakończonej:
  • po upływie czasu zadeklarowanego w formularzu rozpoczęcia aukcji,
  • na skutek decyzji sprzedającego o zakończeniu aukcji przed czasem,
  • w przypadku wykupienia wszystkich sztuk towaru, bądź to poprzez skorzystania z opcji "Kup Teraz", bądż to poprzez akceptację przez Sprzedającego ceny otrzymanej poprzez funkcję "Zaproponuj Cenę".
 8. Kupujący nie ma żadnych praw do zakupionego Towaru w przypadku, gdy jego konto zostaje usunięte lub zablokowane.
 9. Aukcja może zostać odwołana w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od sprzedającego. W przypadku tym sprzedający ma obowiązek uzasadnienia podjętej decyzji.
 10. Dopuszczalne jest wystawienie maksymalnie 3 aukcji o tej samej treści. Wystawianie tego samego przedmiotu na kilku aukcjach jednocześnie jest niedopuszczalne. Wystawianie kilku jednakowych przedmiotów w wielu aukcjach jest dopuszczalne, jednakże maksymalna dopuszczalna ilość aukcji w tym przypadku wynosi 3.
 11. Zakazane jest sprzedawanie, jak i kupowanie Towarów wystawionych w ramach serwisu Swistak.pl poza aukcją.
 12. Zabrania się dokonywania transakcji na kontach powiązanych.
 13. Towary na aukcjach Świstaka muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający aukcję jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Zasady dotyczące opisu aukcji są przedstawione w załączniku nr 3 Regulaminu.
 14. Wszystkie oferowane kwoty są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i przesyłki pocztowej). Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż licytowana kwota jest ceną netto (bez VAT).
 15. Aukcję należy umieścić w takiej kategorii, która najdokładniej opisuje oferowany Towar. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o umieszczeniu aukcji w niewłaściwej kategorii. Jeśli w okresie 3 dni od otrzymania informacji Użytkownik nie dokona stosownej zmiany, administrator może usunąć aukcję.
 16. Zabronione jest promowanie aukcji Towarów Uszkodzonych oraz należących do kategorii: "Dla dorosłych", "Publikacji elektronicznych (e-booków)" oraz aukcji, które posiadają zdjęcia o charakterze erotycznym.
 17. Zabronione jest wystawianie aukcji, w których cena określona na aukcji nie dotyczy całego opisywanego towaru/usługi, a jego/jej części.
 18. Aukcja może zostać przez nas usunięta z serwisu na Twoją prośbę po spełnieniu warunków opisanych w pomocy.
 19. Słowa pomocnicze muszą być jednoznacznie związane z przedmiotem, którego dotyczy aukcja. Powinny one dotyczyć:
  • marki przedmiotu,
  • producenta przedmiotu,
  • kategorii, z którą jest związany przedmiot,
  • typem/rodzajem przedmiotu.
 20. Nie wolno używać słów sztucznie generujących ruch z wyszukiwarek poprzez używanie popularnych wyrażeń takich jak:
  • sex, xxx itp.,
  • używanie znanych nazw i nazwisk itd.
 21. Celem Aukcji dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości nie jest zawarcie umowy, jakiekolwiek czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach tych Aukcji nie są wiążące, a Aukcje te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy.


V. Po wygranej aukcji

 1. Obie strony mają obowiązek skontaktowania się ze sobą za pomocą dostępnych metod komunikacji w ciągu 7 dni.
 2. W przypadku gdy kontakt nie dojdzie do skutku w terminie wymienionym w ust. 1, można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna.
 3. W przypadku opieszałości i niechęci jednej ze stron do finalizacji umowy użytkownik ma możliwość wystawienia niskich opinii opisujących zaistniałą sytuację stosownie do pkt. VI Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno kupujący, jak i sprzedający, po dokonaniu transakcji, może dochodzić zawarcia tej umowy.
 5. W przypadku, gdy Sprzedający otrzymał wiadomość e-mail od serwisu o nieprawidłowości w finalizacji transakcji - serwis Swistak.pl może wówczas zablokować konto temu Sprzedającemu (po 3 lub 7 dniach braku odpowiedzi z Jego strony).


VI. Opinie

 1. Każda ze stron powinna wystawić opinię po sfinalizowaniu transakcji. Opinie widoczne są po wystawieniu ich przez obydwie strony. Druga strona może ją wystawić w ciągu 45 dni od otrzymania opinii od kontrahenta. Jeśli tak się nie stanie w tym okresie czasu, system automatycznie ujawni opinię, a stronie która jej nie wystawiła - zablokuje taką możliwość. Opinie w skali od 1-3 pojawiają się natychmiastowo.
 2. Opinia nie może obrażać osoby, dla której jest wystawiana oraz naruszać zasad dobrych obyczajów.
 3. Opinia powinna być opisem najdokładniej odzwierciedlającym proces przebiegu transakcji po zakończeniu aukcji.
 4. Wystawianie opinii pomiędzy powiązanymi kontami (np. kontami osób spokrewnionych) jest zabronione z uwagi na zapewnienie bezstronności wystawianych opinii.
 5. Opinia jest prywatnym odczuciem Użytkownika, a serwis Swistak.pl może ją usunąć jedynie w uzasadnionych przypadkach.


VII. Zasady i odpowiedzialność Serwisu Aukcyjnego Świstak

 1. Pełną odpowiedzialność za Towary wystawiane przez sprzedających na aukcjach w ramach serwisu aukcyjnego Świstak ponoszą jego Użytkownicy.
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX stosownie do pkt. I Regulaminu umożliwia prowadzenie aukcji w trybie on-line, nie ponosi jednak odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Towarów, bezpieczeństwo transakcji oraz prawdziwość opisów oferowanych Towarów należących do Użytkowników serwisu.
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania użytkowników łamiących którykolwiek z warunków Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania aukcji, budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem (oraz listą Towarów zakazanych).
 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu aukcyjnego, jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach Serwisu.
 5. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozpatrywane wprzez Sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


VIII. Regulamin

 1. Serwis Świstak zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się w serwisie. W szczególnych wypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto.
 2. W przypadku, gdy serwis Swistak.pl wprowadzi nowe postanowienia w niniejszym Regulaminie, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji co spowoduje, że utraci on możliwość wystawiania aukcji oraz otrzyma 30 dni na zakończenie aukcji wystawionych przed zmianą Regulaminu. Następnie Użytkownik ma 30 dni na sfinalizowanie swoich transakcji i udzielenie reklamacji Użytkonikom. Po tym nastąpi wygaśnięcie umowy między serwisem Świstak, a Użytkownikiem. Spowoduje to usunięcie konta Użytkownika z serwisu.


IX. Program Partnerski

 1. W programie może wziąć udział każdy zarejestrowany Użytkownik Świstaka. Szczegóły programu znajdują się na stronie: http://www.swistak.pl/konto_pp.php.
 2. Zabronione jest umieszczanie elementów programu (unikalnego linku, banera, buttona) w treści aukcji (takie aukcje będą usuwane) oraz na "Wizytówce" (strona zostanie wymoderowana).
 3. Polecanie nowych użytkowników nie może odbywać się poprzez spamowanie (masowe wysyłanie niezamówionej informacji) kont email, grup dyskusyjnych itp. Zgłoszenie tego typu nadużyć wraz ze wskazaniem źródła ich pochodzenia, spowoduje wysłanie upomnienia a w dalszej konsekwencji zablokowanie konta osoby spamującej.
 4. Polecanie Użytkowników jest monitorowane. Wszelkie próby oszustw (np. polecenie samego siebie z innego konta) spowoduje blokadę konta w Serwisie Świstak.

X. Płatności

 1. Usługi świadczone przez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX są odpłatne, a ich kosztami obciążany jest Sprzedający. Wysokość opłat, zasady naliczania oraz spłaty należności są opisane w załączniku nr 4 do Regulaminu.
 2. Opłaty zgodne z cennikiem naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe, którym jest miesiąc kalendarzowy.
 3. Na życzenia Użytkownika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX wystawia fakturę VAT. Faktura wystawiana jest na dane, które Użytkownik wpisał na swoim Koncie. Faktury wystawiane są ostatniego dnia aktualnego miesiąca i obejmują należności z tego miesiąca. Użytkownik może żądać wystawienia faktury nie później niż siódmego dnia następnego miesiąca. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.
 4. Swistak.pl zastrzega sobie możliwość zmian w cenniku opłat. Zmiany będą następować zgodnie z zasadami zmiany w Regulaminie.
 5. Swistak.pl zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat w ramach promocji ograniczonych czasowo, na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

XI. Załączniki

1. Towary zakazane
2. Polityka prywatności
3. Zasady dotyczące opisów
4. Opłaty i prowizje


Swistak.pl Sp. z o.o., jako właściciel Serwisu aukcyjnego Świstak.pl, jako priorytet stawia sobie dobro i satysfakcję klienta. Podejmujemy wszelkie starania zmierzające do zminimalizowania ilości wysyłanej korespondencji (ustawienia powiadomień) oraz zapewnienia należytej ochrony udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Zależy nam na tym, aby nasza aukcja internetowa była platformą szybkich i przyjaznych Użytkownikowi transakcji. Naszym celem jest wyeliminowanie użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób łamią obowiązujące prawo czy ogólnie przyjęte kanony i zasady uczciwego handlu.

Będziemy podejmować współpracę z wszelkimi Organami, stojącymi na straży przestrzegania obowiązującego prawa aby móc wyeliminować nieuczciwych kontrahentów, którzy mogą uszczuplać satysfakcję naszych klientów.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych mają Państwo prawo do poprawiania swoich danych osobowych (za pomocą formularza zmiany danych, dostępnego w serwisie po zalogowaniu) oraz do żądania usunięcia swoich danych (zasady usuwania danych zostały opisane w Regulaminie).

Państwa dane będą przekazywane w przypadku konieczności wynikających z poprawnie przeprowadzonej aukcji stosownie do pkt. II ust. 5 Regulaminu. W przypadku kont osobistych Państwa imię i nazwisko będzie domyślnie pokazywanie wszystkim zalogowanym użytkownikom. W przypadku kont firmowych w wizytówce użytkownika będzie wyświetlane domyślnie nazwa firmy. W przypadku zaznaczenia w zakładce Moje dane w opcjach prywatności "dla wszystkich internautów" dane będą pokazywane wszystkim osobom, które odwiedzą nasz serwis, w przypadku zaznaczenia w/w opcjach "tylko moim kontaktom" dane będą pokazywane tylko użytkownikom, którzy należą do Państwa kontaków.ostatnia zmiana: 28.01.2010 r.

Towary lub usługi na aukcjach Świstaka muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający aukcję jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

Opis aukcji w Świstaku nie może naruszać żadnego z poniższych punktów:

 • najistotniejsze elementy opisu aukcji powinny być stworzone w języku polskim,
 • opis powinien dotyczyć wyłącznie tego przedmiotu, który jest wystawiony na aukcji,
 • opis nie może zawierać informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd,
 • opis aukcji powinien zawierać dokładne informacje o sposobie dostarczenia towaru,
 • zabronione jest używanie w opisie aukcji słów kluczowych niezwiązanych z przedmiotem aukcji i mających na celu nieuzasadnione podwyższenie pozycji w wyszukiwarkach (np. w opisie aukcji telefonu, użyto popularnych słów kluczowych: mp3, sex, xxx, itp.),
 • opis powinien zawierać wszystkie niezbędne dane, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat ewentualnych braków lub uszkodzeń (o ile takie występują),
 • opis powinien jednoznacznie określać wszystkie istotne cechy produktu, nie zostawiając w ten sposób kupującemu wyboru co do istotnych cech towaru, jak rozmiar czy kolor,
 • marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne i dokładne,
 • opis nie może w sposób bezpośredni naruszać obowiązującego prawa ani sugerować takiego sposobu użytkowania towaru, który narusza prawo lub jest nieetyczny,
 • opis oraz tytuł aukcji nie mogą zawierać słów powszechnie uważanych za wulgarne,
 • opis nie może zawierać oświadczenia o możliwości:
  • braku sprzedaży w przypadku zbyt niskiej ceny,
  • braku sprzedaży z powodu wystawienia Towaru w innych mediach.
  • sprzedaży "poza" Świstakiem.
 • opis nie może naruszać praw autorskich twórcy. Zdjęcia i teksty innych Użytkowników można wykorzystywać tylko za ich zgodą,
 • niedozwolone jest oferowanie opisanego Towaru "gratis" dla części lub wszystkich kupujących,
 • niedozwolone jest umieszczanie elementów programu partnerskiego Świstak (unikalnego linku, banera, buttona) w treści aukcji,
 • niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę. Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż cena za Towar jest ceną netto (bez VAT),
 • żadna część opisu nie moze byc umieszczona (np. poprzez stosowanie tagów DIV) poza obszarem do tego wyznaczonym,
 • niedozwolone jest umieszczanie w tytule oraz opisie aukcji, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania wyszukiwarki umieszczonej w serwisie,
 • niedozwolone jest umieszczanie linków (adresów stron WWW) spoza domeny swistak.pl:
  • na których prowadzona jest działalność handlowa (sprzedaż), w tym przede wszystkim sklepów internetowych oraz innych platform handlowych C2C/B2C,
  • nie związanych bezpośrednio ze sprzedawanym na tej aukcji towarem,
 • niedozwolone jest umieszczanie linków (adresów stron WWW) w ramach domeny swistak.pl do kont innych użytkowników,
 • nie wolno używać kodów (skryptów) prowadzacych do destabilizacji serwisu oraz wprowadzających w błąd użytkownika,
 • w przypadku wystawienia na aukcji towaru w przedsprzedaży, w opisie aukcji należy zamieścić informację o terminie realizacji zamówienia,
 • opis aukcji nie może zawierać treści, które łamią postanowienia Regulaminu,
 • opis aukcji nie może zawierać reklam i innych formy promocji towarów oraz usług oferowanych poza serwis Świstak.pl,
 • opis aukcji nie może zawierać ofert zamiany przedmiotu lub usługi,
 • opis aukcji nie może zawierać informacji na temat organizowanych konkursów i akcji promocyjnych, w których zwycięzca wyłaniany jest w drodze losowania lub poprzez osiągnięcie odpowiedniej wartości zakupów.

Uwaga: Aukcja, której opis narusza którykolwiek z powyższych punktów może zostać usunięta. W przypadku ponownego wystawienia aukcji naruszającej powyższą listę, konto Sprzedającego może zostać zablokowane.


Opis na własnej stronie Informacja o mnie nie może naruszać żadnego z poniższych punktów:

 • opis nie może zawierać słów powszechnie uważanych za wulgarne,
 • niedozwolone jest umieszczanie elementów programu partnerskiego (unikalnego linku, banera, buttona),
 • zakazane jest reklamowanie innych serwisów aukcyjnych,
 • żadna część opisu nie może być umieszczona (np. poprzez stosowanie tagów DIV) poza obszarem do tego wyznaczonym,
 • niedozwolone jest umieszczanie linków (adresów stron WWW) spoza domeny swistak.pl:
  • na których prowadzona jest działalność handlowa (sprzedaż), w tym przede wszystkim sklepów internetowych oraz innych platform handlowych C2C/B2C. nie związanych bezpośrednio ze sprzedawanym na tej aukcji towarem.
 • opis aukcji nie może zawierać reklam i innych formy promocji towarów i usług oferowanych poza serwis Świstak.pl,
 • treści umieszczone na stronie "O mnie" nie mogą zawierać treści, które łamią Regulamin i obowiązujące przepisy prawa,
 • informacji zachęcających do zawiązywania transakcji poza serwisem Świstak.pl.
 • informacji na temat organizowanych konkursów i akcji promocyjnych, w których zwycięzca wyłaniany jest w drodze losowania lub poprzez osiągnięcie odpowiedniej wartości zakupów,

Uwaga: Opis, który narusza którykolwiek z powyższych punktów zostanie wymoderowany. W przypadku ponownego umieszczenia opisu niezgodnego z powyższą listą, konto Użytkownika może zostać zablokowane.


  Strona wygenerowana 2023-11-30 09:19:20, 120