Jesteś tutaj: Strona główna » Pomoc » Pozostałe informacje » Poprzednie wersje regulaminu » sprzed 01.12.2010 r.


sprzed 01.12.2010 r.

Ostatnia zmiana: 31.08.2010 r.
zmieniono załącznik nr 1 do punktu XII


I. Użyte terminy i definicje

Świstak - serwis internetowy umożliwiający prowadzenie aukcji w trybie on-line, którego właścicielem znaku, jak i zawartych w nim treści, jest XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000239865, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kłopotowskiego 22.
Aukcja
- jest to proces polegający na wystawieniu Towaru na sprzedaż. Zwycięzcą aukcji jest osoba, która zaproponuje cenę, którą sprzedawca zaakceptuje lub w przypadku aukcji typu "Kup teraz", potwierdzi chęć zakupu określonej ilości towaru.
Towar
- usługa lub rzecz wystawiona na sprzedaż.
Konto
- jest to - stworzony przez system obsługi aukcji - profil użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.
Użytkownik
- osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie aukcyjnym. Użytkownik może być zarówno kupującym, jak i sprzedającym . Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
Opinia
- jest pisemną formą opisu przebiegu Procesu Poaukcyjnego, a w szczególności przesyłki i zgodności dostarczonego Towaru z opisem aukcyjnym.
Proces Poaukcyjny
- są to głównie czynności, jakie wykonują obie strony (kupujący i sprzedający) po zakończeniu aukcji. Polega on na wysłaniu Towaru (sprzedający) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (kupujący).
Opis aukcji
- zawiera opis sprzedawanego Towaru, jak również zasady wysyłki i formy zapłaty.
Sprzedający - jest to Użytkownik, który oferuje do sprzedaży Towary w ramach Świstaka niezależnie od rodzaju Aukcji.
Kupujący - jest to Użytkownik, który podejmuje działanie, które powoduje, że nabywa on Towar w ramach Świstaka niezależnie od rodzaju Aukcji.


II. Rejestracja

 1. Rejestracji mogą dokonać jedynie:
  • osoby fizyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza, znajdującego się na stronie: http://swistak.pl/konto_nowe.php i podania nazwy pod którą użytkownik będzie występował w serwisie Świstak, czyli tzw. loginu, hasła oraz adresu e-mail.
 3. Użytkownik, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość ,zawierającą link aktywujący konto. W momencie kliknięcia w ten link, konto zostaje aktywowane, a pomiędzy Użytkownikiem, a Świstakiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez spółkę XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX w ramach serwisu Świstak.pl. W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdzi chęci zawarcia w/w umowy w ciągu 30 dni, jego Konto oraz przesłane w formularzu rejestracyjnym dane zostają usunięte.
 4. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. II.3., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi tylko, jeśli nie wykonał on żadnej czynności w ramach serwisu, a w szczególności w przypadku wystawienia Towaru na sprzedaż lub zakupu na Aukcji.
 5. Aktywowane konto Użytkownika nie oznacza, że Użytkownik może za jego pomocą zawierać transakcję kupna oraz sprzedaży. By w pełni korzystać z usług oferowanych przez Świstaka należy wypełnić formularz danych osobowych znajdujący się na stronie https://ssl.swistak.pl/konto_ustawienia_dane.php. W przypadku konta oznaczonego jako "osoba prywatna" należy podać imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania (korespondencyjny), telefon oraz numer konta bankowego. W przypadku konta oznaczonego, jako "Firma" należy podać nazwę firmy, nr NIP, nr Regon, imię i nazwisko przedstawiciela firmy. który został umocowany do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika, a także dokładny adres siedziby firmy, telefon i numer konta bankowego firmy. W momencie, gdy Użytkownik wypełni powyższe dane oraz dokona ich zapisania na jego koncie, otrzyma on możliwość dokonywania transakcji zakupu na serwisie Świstak, nadal jednak nie będzie miał możliwości wystawiania Towarów na sprzedaż.
 6. Użytkownik otrzymuje możliwość wystawiania Towarów na sprzedaż w momencie, gdy dokona weryfikacji swojego konta. Dokładny opis procesu weryfikacji znajduje się na stronie http://www.swistak.pl/pomoc.php?id=147.
 7. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych, spowoduje bezterminową blokadę konta.
 8. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Świstak, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.
 9. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia aukcji, a w szczególności na przekazanie ich po zakończeniu aukcji osobom będącym stroną transakcji.
 10. Rejestrując się, użytkownik akceptuje otrzymywanie materiałów reklamowych oraz życzeń urodzinowych na pocztę e-mail, dotyczy to również wszystkich już zarejestrowanych użytkowników serwisu.


III. Konta

 1. Użytkownik może posiadać jedno konto prywatne i jedno firmowe. W szczególnych przypadkach administrator może wyrazić zgodę na założenie większej liczby kont firmowych.
 2. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.
 3. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta. W tym celu musi skontaktować się z administracją serwisu poprzez formularz kontaktowy, przez który musi wysłać oświadczenie o chęci zlikwidowania swojego konta na serwisie Świstak. Administrator rozpatrzy prośbę w ciągu kilku dni roboczych. Należy pamiętać o warunkach , które trzeba spełnić.
 6. Konto użytkownika, który wykorzystuje je do celów niezwiązanych bezpośrednio z udziałem w aukcjach internetowych, może zostać zablokowane.
 7. Każde nowe konto podlega wstępnej weryfikacji przez administrację serwisu. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta. Licytowanie i kupowanie w opcji "Kup teraz" na aukcjach jest możliwe bezpośrednio po rejestracji.
 8. Wystawianie aukcji jest możliwe po dokonaniu weryfikacji swoich danych osobowych poprzez dokonanie przelewu z konta bankowego. Zgłoszenie konta do weryfikacji jest dobrowolne.
 9. Świstak zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Świstak w przypadku podejrzenia, że bezpieczeństwo danego konta zostało zagrożone.


IV. Aukcja

 1. Świstak umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Świstak nie jest stroną transakcji dokonywanych między Użytkownikami oraz nie gwarantuje, że zawarcie umowy będzie możliwe.
 2. W ramach serwisu Świstak.pl rozróżniamy dwa rodzaje transakcji:
  • Kup Teraz - w ramach tej aukcji sprzedający określa z góry cenę za Towar. Aukcja taka może być jednoprzedmiotowa lub wieloprzedmiotowa.
  • Zaproponuj Cenę - w ramach tej aukcji kupujący wysyła swoją propozycję cenową do sprzedawcy. W przypadku jej akceptacji (poprzez kliknięcie linka w otrzymanym e-mailu z propozycją) przez właściciela aukcji, transakcja zostaje zawarta.
 3. W ramach serwisu Świstak rozróżniamy trzy typy aukcji:
  • Aukcje Jawne - dostęp do zawierania transakcji nie jest w żaden sposób ograniczony.
  • Aukcje Prywatne - dostęp do zawierania transakcji jest ograniczony przez sprzedającego. W tym przypadku do zawierania transakcji dopuszczone są jedynie osoby wybrane przez sprzedającego.
  • Aukcje Ogłoszenie - służą jedynie celom informacyjnym i ogłoszeniowym. Za ich pomocą nie można zawierać transakcji.
 4. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami, na jakich sprzedający jest gotów dany Towar sprzedać.
 5. Użytkownik ma obowiązek posiadania aktualnych danych adresowych oraz kontaktowych zawartych w zakładce Moje dane w momencie wystawienia Aukcji oraz w przypadku chęci dokonania zakupu.
 6. Każda aktywność kupującego i/lub sprzedającego, wyrażona poprzez wzięcie udziału w aukcji, zobowiązuje do realizacji określonego świadczenia.
 7. Każda aukcja może zostać zweryfikowana przez administratora pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.
 8. Aukcja otrzymuje status aukcji zakończonej:
  • po upływie czasu zadeklarowanego w formularzu rozpoczęcia aukcji,
  • na skutek decyzji sprzedającego o zakończeniu aukcji przed czasem,
  • w przypadku wykupienia wszystkich sztuk towaru, bądź to poprzez skorzystania z opcji "Kup Teraz", bądź to poprzez akceptację przez Sprzedającego ceny otrzymanej poprzez funkcję "Zaproponuj Cenę".
 9. Kupujący nie ma żadnych praw do zakupionego Towaru w przypadku, gdy jego konto zostaje usunięte lub zablokowane.
 10. Aukcja może zostać odwołana w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od sprzedającego. W przypadku tym sprzedający ma obowiązek uzasadnienia podjętej decyzji.
 11. Dopuszczalne jest wystawienie maksymalnie 3 aukcji o tej samej treści. Wystawianie tego samego przedmiotu na kilku aukcjach jednocześnie jest niedopuszczalne. Wystawianie kilku jednakowych przedmiotów w wielu aukcjach jest dopuszczalne, jednakże maksymalna dopuszczalna ilość aukcji w tym przypadku wynosi 3.
 12. Zakazane jest sprzedawanie, jak i kupowanie Towarów wystawionych w ramach serwisu Swistak.pl poza aukcją.
 13. Zabrania się dokonywania transakcji na kontach powiązanych.
 14. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Aukcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, uprawnienia osób trzecich, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje, a w szczególności Towarów, o których mowa w Załączniku nr 1 "Towary Zakazane" dołączonego do tego Regulaminu.
 15. Towary na aukcjach Świstaka muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający aukcję jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Zasady dotyczące opisu aukcji są przedstawione w załączniku nr 3 Regulaminu.
 16. Wszystkie oferowane kwoty są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i przesyłki pocztowej). Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż licytowana kwota jest ceną netto (bez VAT).
 17. Proponowane przez Użytkowników ceny jak i inne warunki Aukcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających serwis Świstak.pl
 18. Aukcję należy umieścić w takiej kategorii, która najdokładniej opisuje oferowany Towar. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o umieszczeniu aukcji w niewłaściwej kategorii. Jeśli w okresie 3 dni od otrzymania informacji Użytkownik nie dokona stosownej zmiany, administrator może usunąć aukcję.
 19. Zabronione jest promowanie aukcji Towarów Uszkodzonych oraz należących do kategorii: "Dla dorosłych", "Publikacji elektronicznych (e-booków)" oraz aukcji, które posiadają zdjęcia o charakterze erotycznym.
 20. Zabronione jest wystawianie aukcji, w których cena określona na aukcji nie dotyczy całego opisywanego towaru/usługi, a jego/jej części.
 21. Aukcja może zostać przez nas usunięta z serwisu na Twoją prośbę po spełnieniu warunków opisanych w pomocy.
 22. Słowa pomocnicze muszą być jednoznacznie związane z przedmiotem, którego dotyczy aukcja. Powinny one dotyczyć:
  • marki przedmiotu,
  • producenta przedmiotu,
  • kategorii, z którą jest związany przedmiot,
  • typem/rodzajem przedmiotu.
 23. Nie wolno używać słów sztucznie generujących ruch z wyszukiwarek poprzez używanie popularnych wyrażeń takich jak:
  • sex, xxx itp.,
  • używanie znanych nazw i nazwisk itd.
 24. Celem Aukcji dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości nie jest zawarcie umowy, jakiekolwiek czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach tych Aukcji nie są wiążące, a Aukcje te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy.


V. Po wygranej aukcji

 1. Obie strony mają obowiązek skontaktowania się ze sobą za pomocą dostępnych metod komunikacji w ciągu 7 dni.
 2. W przypadku gdy kontakt nie dojdzie do skutku w terminie wymienionym w ust. 1, można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna.
 3. W przypadku opieszałości i niechęci jednej ze stron do finalizacji umowy użytkownik ma możliwość wystawienia niskich opinii opisujących zaistniałą sytuację stosownie do pkt. VI Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno kupujący, jak i sprzedający, po dokonaniu transakcji, może dochodzić zawarcia tej umowy.
 5. W przypadku, gdy Sprzedający otrzymał wiadomość e-mail od serwisu o nieprawidłowości w finalizacji transakcji - serwis Swistak.pl może wówczas zablokować konto temu Sprzedającemu (po 3 lub 7 dniach braku odpowiedzi z Jego strony).


VI. Opinie

 1. Każda ze stron powinna wystawić opinię po sfinalizowaniu transakcji. Opinie widoczne są dla wszystkich użytkowników po ich wystawieniu.
 2. Opinia nie może obrażać osoby, dla której jest wystawiana oraz naruszać zasad dobrych obyczajów.
 3. Opinia powinna być opisem najdokładniej odzwierciedlającym proces przebiegu transakcji po zakończeniu aukcji.
 4. Wystawianie opinii pomiędzy powiązanymi kontami (np. kontami osób spokrewnionych) jest zabronione z uwagi na zapewnienie bezstronności wystawianych opinii.
 5. Opinia jest prywatnym odczuciem Użytkownika, a serwis Swistak.pl może ją usunąć jedynie w uzasadnionych przypadkach.


VII. Zasady i odpowiedzialność Serwisu Aukcyjnego Świstak

 1. Pełną odpowiedzialność za Towary wystawiane przez sprzedających na aukcjach w ramach serwisu aukcyjnego Świstak ponoszą jego Użytkownicy. Świstak zastrzega sobie jednak prawo do zmiany kategorii, w jakiej jest wyświetlany dany Towar oraz usunięcie Aukcji.
 2. Swistak.pl Sp. z o.o. stosownie do pkt. I Regulaminu, umożliwia prowadzenie aukcji w trybie on-line, nie ponosi jednak odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Towarów, bezpieczeństwo transakcji oraz prawdziwość opisów oferowanych Towarów należących do Użytkowników serwisu, a także nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Świstaka oraz za nie wywiązanie się z zawieranych przez Użytkownika transakcji.
 3. Swistak.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania użytkowników łamiących którykolwiek z warunków Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania aukcji, budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem (oraz listą Towarów zakazanych).
 4. Swistak.pl Sp. z o.o. dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu aukcyjnego, jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach Serwisu.
 5. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozpatrywane wprzez Sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


VIII. Regulamin

 1. Serwis Świstak zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się w serwisie. W szczególnych wypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto.
 2. W przypadku, gdy serwis Swistak.pl wprowadzi nowe postanowienia w niniejszym Regulaminie, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji co spowoduje, że utraci on możliwość wystawiania aukcji oraz otrzyma 30 dni na zakończenie aukcji wystawionych przed zmianą Regulaminu. Następnie Użytkownik ma 30 dni na sfinalizowanie swoich transakcji i udzielenie reklamacji Użytkownikom. Po tym nastąpi wygaśnięcie umowy między serwisem Świstak, a Użytkownikiem. Spowoduje to usunięcie konta Użytkownika z serwisu.


IX. Program Partnerski

 1. W programie może wziąć udział każdy zarejestrowany Użytkownik Świstaka. Szczegóły programu znajdują się na stronie: http://www.swistak.pl/konto_pp.php.
 2. Zabronione jest umieszczanie elementów programu (unikalnego linku, banera, buttona) w treści aukcji (takie aukcje będą usuwane) oraz na "Wizytówce" (strona zostanie wymoderowana).
 3. Polecanie nowych użytkowników nie może odbywać się poprzez spamowanie (masowe wysyłanie niezamówionej informacji) kont email, grup dyskusyjnych itp. Zgłoszenie tego typu nadużyć wraz ze wskazaniem źródła ich pochodzenia, spowoduje wysłanie upomnienia a w dalszej konsekwencji zablokowanie konta osoby spamującej.
 4. Polecanie Użytkowników jest monitorowane. Wszelkie próby oszustw (np. polecenie samego siebie z innego konta) spowoduje blokadę konta w Serwisie Świstak.

X. Płatności

 1. Usługi świadczone przez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX są odpłatne, a ich kosztami obciążany jest Sprzedający. Wysokość opłat, zasady naliczania oraz spłaty należności są opisane w załączniku nr 4 do Regulaminu.
 2. Opłaty zgodne z cennikiem naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe, którym jest miesiąc kalendarzowy.
 3. Na życzenia Użytkownika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX wystawia fakturę VAT. Faktura wystawiana jest na dane, które Użytkownik wpisał na swoim Koncie. Faktury wystawiane są ostatniego dnia aktualnego miesiąca i obejmują należności z tego miesiąca. Użytkownik może żądać wystawienia faktury nie później niż siódmego dnia następnego miesiąca. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.
 4. Swistak.pl zastrzega sobie możliwość zmian w cenniku opłat. Zmiany będą następować zgodnie z zasadami zmiany w Regulaminie.
 5. Swistak.pl zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat w ramach promocji ograniczonych czasowo, na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik powinien archiwizować na trwałym nośniku we własnym zakresie informacje o dokonywanych przez niego transakcjach za pomocą Świstaka.
 2. Prywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki Użytkownika z tym związane określa Załącznik nr 2 "Polityka Prywatności".
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

XII. Załączniki

1. Towary zakazane
2. Polityka prywatności
3. Zasady dotyczące opisów
4. Opłaty i prowizje

XII.4 Opłaty i prowizje

Ostatnia zmiana: 31.05.2010 r.
zmieniono podpunkty w 3,4,6 w punkcie II

I. Postanowienia ogólne:

 1. Użytkownik ma prawo do wyboru opcji dodatkowych takich, jak np. promocja aukcji w serwisie.
 2. Podczas wyboru opcji dodatkowych Użytkownik ma prawo wybrać spłatę należności w postaci polskich złotych lub w postaci wirtualnej waluty Srebrne.
 3. Opłata za opcję dodatkową doliczana jest w momencie zastosowania opcji dodatkowej i wybrania przez Użytkownika formy należności w polskich złotych.
 4. Pełny wykaz opcji dodatkowych wraz z opłatami, które są za nie naliczane zawiera tabela XI.I.

Tabela XI.I. Opcje dodatkowe - cennik

Nazwa opcji dodatkowej Okres trwania Cena
Promocja - Pogrubienie 7 dni 1 zł (brutto)
Promocja - Pogrubienie 14 dni 2 zł (brutto)
Promocja - Pogrubienie 30 dni 3 zł (brutto)
Promocja - Wyróżnienie wizualne aukcji
7 dni 2 zł (brutto)
Promocja - Wyróżnienie wizualne aukcji 14 dni 3 zł (brutto)
Promocja - Wyróżnienie wizualne aukcji 30 dni 5 zł (brutto)
Promocja - W kategorii 7 dni 4 zł (brutto)
Promocja - W kategorii 14 dni 6 zł (brutto)
Promocja - W kategorii 30 dni 10 zł (brutto)
Promocja - Strona główna 7 dni 7 zł (brutto)
Promocja - Strona główna 14 dni 10 zł (brutto)
Promocja - Strona główna 30 dni 18 zł (brutto)
Promocja - Strona główna + strona kategorii 7 dni 10 zł (brutto)
Promocja - Strona główna + strona kategorii 14 dni
15 zł (brutto)
Promocja - Strona główna + strona kategorii 30 dni
25 zł (brutto)
Koszt wystawienia faktury papierowej - 5 zł (brutto)

II. Rozliczanie należności:

 1. Dla każdego Konta Użytkownika, rozliczenia prowadzone są oddzielnie.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do aktualnego stanu rachunku, w którym zawarte są wszystkie Jego należności związane z wybranymi przez niego opcjami dodatkowymi. Użytkownik ma również prawo wglądu do archiwalnych danych, jednak nie starszych niż wprowadzone 1 stycznia roku, poprzedzającego bieżący rok kalendarzowy.
 3. Użytkownik ma obowiązek spłaty zadłużenia dziesiątego dnia, po upływie końca okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc kalendarzowy.
 4. Należności wynikłe z korzystania z usług płatnych w serwisie, Użytkownik przekazuje na przypisany mu rachunek bankowy DotPay S. A. Dopiero po wybraniu usługi "Płacę" i po zalogowaniu się Użytkownika na Jego konto bankowe, rachunek jest widoczny.
 5. W przypadku braku spłaty należności, Swistak.pl ma prawo do zablokowania Konta Użytkownikowi. W pierwszej kolejności dostępu do funkcji dodatkowych, a następnie do czasowego zablokowania konta Użytownika. Warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności Konta Użytkownika, jest spłata wszystkich należności.
 6. W przypadku nadpłaty na koncie, Użytkownik może zażądać jej zwrotu, ale nadpłata w pierwszej kolejności zostanie zaliczona na poczet aktualnie naliczonych należności. Jest ona zwracana na rachunek bankowy Użytkownika lub przekazem pocztowym na Jego dane teleadresowe. W przypadku, gdy wpłata na konto została dokonana przez system DotPay, od nadpłaty odejmowana jest prowizja, którą poniosła spółka Swistak.pl sp. z o.o., czyli 2,9% + 30 groszy brutto. W przypadku, gdy nadpłata Użytkownika, wynika z wystawienia mu faktury korygującej, warunkiem zwrotu nadpłaty jest odesłanie przez Użytkownika kopii faktury korygującej z potwierdzeniem jej otrzymania.

  Strona wygenerowana 2023-12-11 22:52:31, 120