Jesteś tutaj: Strona główna » Pomoc » Pozostałe informacje » Poprzednie wersje regulaminu » sprzed 17.03.2009 r.


sprzed 17.03.2009 r.

Regulamin obowiązujący do 17.03.2009 r.
zmodyfikowano podpunkty punktów II i III


I. Użyte terminy i definicje

Świstak - serwis internetowy umożliwiający prowadzenie aukcji w trybie on-line, którego właścicielem znaku, jak i zawartych w nim treści, jest XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000239865, z siedzibą w Warszawie przy ulicy al. Solidarności 61.
Aukcja
- jest to proces polegający na wystawieniu Towaru na sprzedaż. Zwycięzcą aukcji jest osoba, która zaproponuje cenę, którą sprzedawca zaakceptuje lub w przypadku aukcji typu "Kup teraz", potwierdzi chęć zakupu określonej ilości towaru.
Towar
- usługa lub rzecz wystawiona na sprzedaż.
Konto
- jest to - stworzony przez system obsługi aukcji - profil użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.
Użytkownik
- osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie aukcyjnym. Użytkownik może być zarówno kupującym, jak i sprzedającym . Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
Opinia
- jest pisemną formą opisu przebiegu Procesu Poaukcyjnego, a w szczególności przesyłki i zgodności dostarczonego Towaru z opisem aukcyjnym.
Proces Poaukcyjny
- są to głównie czynności, jakie wykonują obie strony (kupujący i sprzedający) po zakończeniu aukcji. Polega on na wysłaniu Towaru (sprzedający) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (kupujący).
Opis aukcji
- zawiera opis sprzedawanego Towaru, jak również zasady wysyłki i formy zapłaty.


II. Rejestracja

 1. Rejestracji mogą dokonać jedynie:
  • osoby fizyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://swistak.pl/konto_nowe.php.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych, spowoduje bezterminową blokadę konta.
 4. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Świstak, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.
 5. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia aukcji, a w szczególności na przekazanie ich po zakończeniu aukcji osobom będącym stroną transakcji.
 6. Rejestrując się, użytkownik akceptuje otrzymywanie materiałów reklamowych oraz życzeń urodzinowych na pocztę e-mail, dotyczy to również wszystkich już zarejestrowanych użytkowników serwisu.
 7. Osoba, która zarejestruje konto firmowe, zgadza się na wyświetlenie wpisanej przez nią nazwy firmy domyślnie wszystkim zalogowanym użytkownikom w jej wizytówce użytkownika, natomiast osoba, która zarejestruje konto prywatne, zgadza się na wyświetlenie jej imienia i nazwiska domyślnie wszystkim zalogowanym użytkownikom w jej wizytówce użytkownika.


III. Konta

 1. Użytkownik może posiadać jedno konto prywatne i jedno firmowe. W szczególnych przypadkach administrator może wyrazić zgodę na założenie większej liczby kont firmowych.
 2. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.
 3. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu i podaniu powodu, dla którego konto ma zostać usunięte. Administrator rozpatrzy prośbę w ciągu kilku dni roboczych. Pamiętaj o warunkach , które musisz spełnić.
 6. Konto użytkownika, który wykorzystuje je do celów niezwiązanych bezpośrednio z udziałem w aukcjach internetowych, może zostać zablokowane.
 7. Każde nowe konto podlega wstępnej weryfikacji przez administrację serwisu. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta. Licytowanie i kupowanie w opcji "Kup teraz" na aukcjach jest możliwe bezpośrednio po rejestracji.
 8. Wystawianie aukcji jest możliwe po dokonaniu weryfikacji swoich danych osobowych poprzez dokonanie przelewu z konta bankowego. Zgłoszenie konta do weryfikacji jest dobrowolne.
 9. Zablokowanie konta użytkownika jest równoznaczne z utratą wirtualnej waluty zgromadzonej na koncie (tzw. srebrnych).
 10. Konto może zostać zablokowane na podstawie wykrycia powiązanego konta w innym serwisie aukcyjnym, w którym występują conajmniej dwa ostatnie negatywne komentarze lub konto to jest zablokowane.
 11. Osoba, która posiada konto prywatne, zgadza się na domyślnie wyświetlanie jej imienia i nazwiska wszystkim zalogowanym użytkownikom w jej wizytówce użytkownika, natomiast osoba, która posiada konto firmowe zgadza się na domyślnie wyświetlenie jej nazwy firmy wszystkim zalgowanym użytkownikom w jej wizytówce użytkownika.


IV. Aukcja

 1. W ramach serwisu Świstak.pl rozróżniamy dwa rodzaje transakcji:
  • Kup Teraz - w ramach tej aukcji sprzedający określa z góry cenę za Towar. Aukcja taka może być jednoprzedmiotowa lub wieloprzedmiotowa.
  • Zaproponuj Cenę - w ramach tej aukcji kupujący wysyła swoją propozycję cenową do sprzedawcy. W przypadku jej akceptacji (poprzez kliknięcie linka w otrzymanym e-mailu z propozycją) przez właściciela aukcji, transakcja zostaje zawarta.
 2. W ramach serwisu Świstak rozróżniamy dwa typy aukcji:
  • Aukcje Jawne - dostęp do zawierania transakcji nie jest w żaden sposób ograniczony.
  • Aukcje Prywatne - dostęp do zawierania transakcji jest ograniczony przez sprzedającego. W tym przypadku do zawierania transakcji dopuszczone są jedynie osoby wybrane przez sprzedającego.
 3. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami, na jakich sprzedający jest gotów dany Towar sprzedać.
 4. Użytkownik ma obowiązek posiadania aktualnych danych adresowych oraz kontaktowych zawartych w zakładce Moje dane w momencie wystawienia Aukcji oraz w przypadku chęci dokonania zakupu.
 5. Każda aktywność kupującego i/lub sprzedającego, wyrażona poprzez wzięcie udziału w aukcji, zobowiązuje do realizacji określonego świadczenia.
 6. Każda aukcja może zostać zweryfikowana przez administratora pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.
 7. Aukcja otrzymuje status aukcji zakończonej:
  • po upływie czasu zadeklarowanego w formularzu rozpoczęcia aukcji,
  • na skutek decyzji sprzedającego o zakończeniu aukcji przed czasem,
  • w przypadku wykupienia wszystkich sztuk towaru, bądź to poprzez skorzystania z opcji "Kup Teraz", bądż to poprzez akceptację przez Sprzedającego ceny otrzymanej poprzez funkcję "Zaproponuj Cenę".
 8. Kupujący nie ma żadnych praw do zakupionego Towaru w przypadku, gdy jego konto zostaje usunięte lub zablokowane.
 9. Aukcja może zostać odwołana w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od sprzedającego. W przypadku tym sprzedający ma obowiązek uzasadnienia podjętej decyzji.
 10. Dopuszczalne jest wystawienie maksymalnie 3 aukcji o tej samej treści. Wystawianie tego samego przedmiotu na kilku aukcjach jednocześnie jest niedopuszczalne. Wystawianie kilku jednakowych przedmiotów w wielu aukcjach jest dopuszczalne, jednakże maksymalna dopuszczalna ilość aukcji w tym przypadku wynosi 3.
 11. Zakazane jest sprzedawanie, jak i kupowanie Towarów wystawionych w ramach serwisu Swistak.pl poza aukcją.
 12. Zabrania się dokonywania transakcji na kontach powiązanych.
 13. Towary na aukcjach Świstaka muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający aukcję jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Zasady dotyczące opisu aukcji są przedstawione w załączniku nr 3 Regulaminu.
 14. Wszystkie oferowane kwoty są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i przesyłki pocztowej). Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż licytowana kwota jest ceną netto (bez VAT).
 15. Aukcję należy umieścić w takiej kategorii, która najdokładniej opisuje oferowany Towar. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o umieszczeniu aukcji w niewłaściwej kategorii. Jeśli w okresie 3 dni od otrzymania informacji Użytkownik nie dokona stosownej zmiany, administrator może usunąć aukcję.
 16. Zabronione jest promowanie aukcji Towarów Uszkodzonych oraz należących do kategorii: "Dla dorosłych", "Publikacji elektronicznych (e-booków)" oraz aukcji, które posiadają zdjęcia o charakterze erotycznym.
 17. Zabronione jest wystawianie aukcji, w których cena określona na aukcji nie dotyczy całego opisywanego towaru/usługi, a jego/jej części.
 18. Aukcja może zostać przez nas usunięta z serwisu na Twoją prośbę po spełnieniu warunków opisanych w pomocy.
 19. Słowa pomocnicze muszą być jednoznacznie związane z przedmiotem, którego dotyczy aukcja. Powinny one dotyczyć:
  • marki przedmiotu,
  • producenta przedmiotu,
  • kategorii, z którą jest związany przedmiot,
  • typem/rodzajem przedmiotu.
 20. Nie wolno używać słów sztucznie generujących ruch z wyszukiwarek poprzez używanie popularnych wyrażeń takich jak:
  • sex, xxx itp.,
  • używanie znanych nazw i nazwisk itd.


V. Po wygranej aukcji

 1. Obie strony mają obowiązek skontaktowania się ze sobą za pomocą dostępnych metod komunikacji w ciągu 7 dni.
 2. W przypadku gdy kontakt nie dojdzie do skutku w terminie wymienionym w ust. 1, można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna.
 3. W przypadku opieszałości i niechęci jednej ze stron do finalizacji umowy użytkownik ma możliwość wystawienia niskich opinii opisujących zaistniałą sytuację stosownie do pkt. VI Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno kupujący, jak i sprzedający, po dokonaniu transakcji, może dochodzić zawarcia tej umowy.
 5. W przypadku, gdy Sprzedający otrzymał wiadomość e-mail od serwisu o nieprawidłowości w finalizacji transakcji - serwis Swistak.pl może wówczas zablokować konto temu Sprzedającemu (po 3 lub 7 dniach braku odpowiedzi z Jego strony).


VI. Opinie

 1. Każda ze stron powinna wystawić opinię po sfinalizowaniu transakcji. Opinie widoczne są po wystawieniu ich przez obydwie strony. Druga strona może ją wystawić w ciągu 45 dni od otrzymania opinii od kontrahenta. Jeśli tak się nie stanie w tym okresie czasu, system automatycznie ujawni opinię, a stronie która jej nie wystawiła - zablokuje taką możliwość. Opinie w skali od 1-3 pojawiają się natychmiastowo.
 2. Opinia nie może obrażać osoby, dla której jest wystawiana oraz naruszać zasad dobrych obyczajów.
 3. Opinia powinna być opisem najdokładniej odzwierciedlającym proces przebiegu transakcji po zakończeniu aukcji.
 4. Wystawianie opinii pomiędzy powiązanymi kontami (np. kontami osób spokrewnionych) jest zabronione z uwagi na zapewnienie bezstronności wystawianych opinii.
 5. Opinia jest prywatnym odczuciem Użytkownika, a serwis Swistak.pl może ją usunąć jedynie w uzasadnionych przypadkach.


VII. Zasady i odpowiedzialność Serwisu Aukcyjnego Świstak

 1. Pełną odpowiedzialność za Towary wystawiane przez sprzedających na aukcjach w ramach serwisu aukcyjnego Świstak ponoszą jego Użytkownicy.
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX stosownie do pkt. I Regulaminu umożliwia prowadzenie aukcji w trybie on-line, nie ponosi jednak odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Towarów, bezpieczeństwo transakcji oraz prawdziwość opisów oferowanych Towarów należących do Użytkowników serwisu.
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania użytkowników łamiących którykolwiek z warunków Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania aukcji, budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem (oraz listą Towarów zakazanych).
 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu aukcyjnego, jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach Serwisu.
 5. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozpatrywane przez Sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


VIII. Regulamin

 1. Serwis Świstak zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Świstak a Użytkownikiem.


IX. Program Partnerski

 1. W programie może wziąć udział każdy zarejestrowany Użytkownik Świstaka. Szczegóły programu znajdują się na stronie: http://www.swistak.pl/konto_pp.php.
 2. Zabronione jest umieszczanie elementów programu (unikalnego linku, banera, buttona) w treści aukcji (takie aukcje będą usuwane) oraz na "Wizytówce" (strona zostanie wymoderowana).
 3. Polecanie nowych użytkowników nie może odbywać się poprzez spamowanie (masowe wysyłanie niezamówionej informacji) kont email, grup dyskusyjnych itp. Zgłoszenie tego typu nadużyć wraz ze wskazaniem źródła ich pochodzenia, spowoduje wysłanie upomnienia a w dalszej konsekwencji zablokowanie konta osoby spamującej.
 4. Polecanie Użytkowników jest monitorowane. Wszelkie próby oszustw (np. polecenie samego siebie z innego konta) spowoduje blokadę konta w Serwisie Świstak.


X. Załączniki

1. Towary zakazane
2. Polityka prywatności
3. Zasady dotyczące opisów


Polityka prywatności 17.03.2009 r.

Swistak.pl Sp. z o.o., jako właściciel Serwisu aukcyjnego Świstak.pl, jako priorytet stawia sobie dobro i satysfakcję klienta. Podejmujemy wszelkie starania zmierzające do zminimalizowania ilości wysyłanej korespondencji (ustawienia powiadomień) oraz zapewnienia należytej ochrony udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Zależy nam na tym, aby nasza aukcja internetowa była platformą szybkich i przyjaznych Użytkownikowi transakcji. Naszym celem jest wyeliminowanie użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób łamią obowiązujące prawo czy ogólnie przyjęte kanony i zasady uczciwego handlu.

Będziemy podejmować współpracę z wszelkimi Organami, stojącymi na straży przestrzegania obowiązującego prawa aby móc wyeliminować nieuczciwych kontrahentów, którzy mogą uszczuplać satysfakcję naszych klientów.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych mają Państwo prawo do poprawiania swoich danych osobowych (za pomocą formularza zmiany danych, dostępnego w serwisie po zalogowaniu) oraz do żądania usunięcia swoich danych (zasady usuwania danych zostały opisane w Regulaminie).

Państwa dane będą przekazywane w przypadku konieczności wynikających z poprawnie przeprowadzonej aukcji stosownie do pkt. II ust. 5 Regulaminu.


  Strona wygenerowana 2024-02-23 22:16:31, 120