Jesteś tutaj: Strona główna » Pomoc » Regulamin konkursu "Świąteczne kupony"


Regulamin konkursu "Świąteczne kupony"


§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Swistak.pl Sp. z o.o. ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS wpisana pod numerem KRS: 0000239865,
  NIP: 113-256-73-65, REGON: 140220084, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 100 000 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs trwa od 06.12.2011 do 31.12.2011 r.
 3. Konkurs jest przeprowadzony na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu.


§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają numer NIP oraz w czasie trwania konkursu dokonają zakupów przedmiotów na aukcjach w serwisie Świstak.pl. W konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest przede wszystkim:
  1. zakup przedmiotów na aukcjach w serwisie Świstak.pl,
  2. akceptacja regulaminu konkursu oraz regulaminu Świstak.pl.
 4. Użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w serwisie Świstak.pl, niezależnie od tego, ile kont w nim posiada.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje, które nie zostały sfinalizowane z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek problemów technicznych nieleżących po stronie organizatora, bądź odmowy finalizacji umowy zakupu przez jedną ze stron transakcji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub podania danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub niepodanie danych wiąże się dla Uczestnika z utratą prawa do nagrody.


§3 Zasady przyznawania nagród konkursowych

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest kupowanie przedmiotów wystawianych na aukcjach w serwisie Świstak.pl i zdobywanie za nie punktów.
 2. Zwycięzcą zostaje użytkownik, który zdobędzie największą ilość punktów za zakupy w serwisie Świstak.pl do dnia 31 grudnia 2011.
 3. Użytkownik otrzymuje 1 punkt za każdą złotówkę wydaną na zakupy w serwisie Świstak.pl. Punkty przyznaje się od ceny brutto kupowanego towaru, z wyłączeniem ceny za przesyłkę. Punkty zostają przyznane Kupującemu w momencie, gdy transakcja zostanie potwierdzona pozytywnym komentarzem od Sprzedającego. Dodatkowo Użytkownik otrzymuje 10 punktów za każdą sfinalizowaną transakcję potwierdzoną pozytywnym komentarzem Sprzedającego.
 4. W Konkursie nagrodzonych zostanie 3 Uczestników, którzy zgromadzą do 31 grudnia 2011 największą ilość punktów. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne o wartości 500 zł (I miejsce), 300 zł (II miejsce) i 200 zł (III miejsce) do wykorzystania na zakupy w serwisie Świstak.pl.
 5. Rozliczenie podatku dochodowego nastąpi przed przekazaniem nagród.
 6. Rozliczenia z tytułu podatku zryczałtowanego od nagród dokona Organizator, odprowadzając podatek do właściwego US zgodnie z siedzibą Organizatora.
 7. Nagrody pieniężne określone w § 3 pkt 4 nie podlegają zamianie na inny rodzaj nagrody. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.


§4 Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursach

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 31.01.2012 r.
 2. Każdy ze Zwycięzców zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane do przelewu, nie później niż 6 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wygranej.
 3. Nagrody pieniężne zostaną przelane do każdego ze Zwycięzców na wskazane w e-mailu zwrotnym konto bankowe, po dopełnieniu przez Organizatorów formalności podatkowych. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, NIP, PESEL oraz adres zamieszkania z kodem pocztowym.
 4. Każdy ze Zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz loginu w serwisie Świstak.pl. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronach serwisu po zakończeniu procesu zbierania danych do przelewu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w §4 pkt.2 nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu.
 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 6. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
 9. Publikacja listy zwycięzców nastąpi w momencie, gdy wszystkie nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom zgodnie z regulaminem.


§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu i jego przeprowadzenia, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora Konkursu.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


§6 Dane Osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.


§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wejścia ze strony: http://www.swistak.pl/pomoc.php?id=601
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

  Strona wygenerowana 2020-05-31 16:16:59, 213