Konto firmowe
(Rejestracja: 2015-06-30, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


REGULAMIN SKLEPU ( obowiązuje od 24-12-2014 r.)

 

&1

 

Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

 

Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

Konsument ? osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

 

Konto klienta ? zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w

ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień) itd.

 

Regulamin - niniejszy regulamin.


 

Sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod nazwą ?szymonp78? w ramach serwisu Świstak.pl  prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;

Sprzedawca ? Firma Handlowo Usługowa Szymon Pacura z siedzibą w Łodygowicach (34-325) przy ul. Jesionowa 33, , NIP: 937-181-10-74, Regon: 361300573, Tel. 668259635,

email: [email protected]

 

Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).

 

Towary ? towary (rzeczy) dostępne za pośrednictwem Sklepu.

 

Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności -, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

 

 

 

& 2

 

Składanie zamówień

 

Klient może za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Świstak.pl dokonywać zakupu Towarów w sklepie internetowym sprzedawcy. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do ?koszyka?, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

 

Kup Teraz = zamówienie z obowiązkiem zapłaty

 

Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić adres dostawy i całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności ? jeśli występują)

potwierdzić dane zgromadzone w Koncie, a w przypadku Klientów niezalogowanych ? podać dane określone w regulaminie serwisu  oraz zaakceptować treść Regulaminu, w tym ?polityki prywatności i plików cookie? (lub zalogować się).

Z chwilą złożenia przez Klienta oferty do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia).

Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta.

 

& 3

 

Zapłata

 

 1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

 • płatność ?za pobraniem?

 • przelew bankowy

 • przelew online

 

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia. Możliwość wyboru niektórych sposobów zapłaty może być uzależniona od wybranego sposobu dostawy.

 1. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

 2. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią fakturę VAT lub paragon (zgodnie z wyborem Klienta) i załącza ów dokument do Towaru.

 3. W przypadku płatności przelewem bankowym, zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności ?za pobraniem? ? z chwilą dostawy Towarów.

 4. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy

ING nr -17 1050 1070 1000 0092 0976 4134

 

& 4

 

Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

 

 

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności ?za pobraniem?) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem bankowym).

 2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

 3. Możliwe sposoby dostawy to:

 • przesyłka Pocztą Polską

 • Przesyłka firmą kurierska

 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy ? Po wcześniejszym uzgodnieniu !!!

 

 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną ? chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

 2. Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.

 

 

&5

 

Reklamacje

 

Adres do reklamacji

34-325 Łodygowice ul. Jesionowa 33;

[email protected]

 

Opis procedury reklamacji

 

1.       Warunki gwarancji na Towary określają producenci towarów lub inni gwaranci w dołączanych do towaru dokumentach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na właściwym dokumencie gwarancyjnym.

2.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

3.       Wady towarów (reklamacje) można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy : 34-325 Łodygowice ul. Jesionowa 33

4.       W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

a)       nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja.

b)     opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.

c)       czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji

- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. ,Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

5.       § 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

6.       § 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 

7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

 

&6

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

 

1.    Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

2.    W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3.    Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

4.    Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Pisemne oświadczenie winno zostać wysłane na adres: 34-325 Łodygowice ul. Jesionowa 33

5.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Klienta także w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia lub jakiegokolwiek jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]). W takim przypadku, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na Trwałym nośniku.

6.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta będącego konsumentem:

a)       Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres 34-325 Łodygowice ul. Jesionowa 33, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

 

b)     Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru ( za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). niezwłocznie. A w każdym przypadku nie później niż 14 dnia od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta.

 

c)       Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

kosztów.

 

 

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru i dokonaniu oględzin pkt. 8 umniejszenie wartości. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

e) Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

 

f) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 

& 7

 

Brak możliwości odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia, o którym mowa w § 6 , nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:

a)       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f)       w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

g)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

h)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i)        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

j)        zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

 

 

 

 

 

& 8

 

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

 

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

 

& 9

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

 

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bielsku-Białej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?.

 

 

 

 

&10

 

Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych Klienta, jest Sprzedawca ?Firma Handlowo Usługowa Szymon Pacura z siedzibą w Łodygowicach (34-325) przy ul. Jesionowa 33, , NIP: 937-181-10-74, Regon: 361300573, Tel 668259635, email: [email protected]

2.       Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.; dalej: uodo) lub niniejszego regulaminu.

3.       Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

4.       W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

5.       W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

6.       Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.

 

 

 

§11

 

Zmiany regulaminu

 

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o zmianach poprzez umieszczenie jego nowego brzmienia W zakładce ? O Mnie? znajdującą się pod adresem ______________________________ na co najmniej 30 dni przed wejściem zmian w życie.

 2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

 

§12


Postanowienia końcowe

 

Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

 

 

Wzór formularza odstąpienia (korzystając z poniższego formularza można złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ? formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Firma Handlowo Usługowa Szymon Pacura

34-325 Łodygowice, ul. Jesionowa 33

(dane Sprzedawcy)

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO

ZGŁASZAJĄCEGO

 

 

NR KONTA na który ma być dokonany zwrot

 

 

 

DATA ZGŁOSZENIA

 

 

 

DATA DOKUMENTU SPRZEDAŻY

 

 

 

NR FAKTURY LUB PARAGONU

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZWRACANEGO

 

 

 

DANE KONTRAHENTA ( ADRES )

 

 

 

PODPIS ( tylko w przypadku wysyłki pocztą)

 

 

 


Strona wygenerowana 2018-05-22 02:51:17, 213