Konto firmowe
(Rejestracja: 2014-04-18, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 Sprzedajemy również na Allegro.

 

 


Dane                Sprzedającego:


San-Met Wojciech Woźniak


20-863 Lublin,


ul. Górska 5.


Sklep stacjonarny czynny:


pon. - piątek: 8:30 do 18


sob.: 9 - 15


 


Wojciech Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą San-Met Wojciech Woźniak  (adres miejsca prowadzenia działalności i adres  do korespondencji: ul. Górska 5, 20-863 Lublin) wpisany do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej  Polskiej                prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  NIP 7141703894, REGON 0616228900, adres poczty elektronicznej: [email protected]


 Nazwa Konta Sprzedającego:


SanMet_Lublin


 


Dane                kontaktowe Sprzedającego:

 

 • Adres miejsca prowadzenia działalności i adresdo korespondencji: ul. Górska 5, 20-863 Lublin
 •  
 • Adres poczty elektronicznej: [email protected]
 •  
 • Numer telefonu kontaktowego: 533 29 01 98 (w godz. 10:00 ? 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
 •  

 


Istotne                właściwości Towaru


 


Istotne właściwości Towaru wystawionego na Transakcji określone są w  opisie danej Transakcji. Dodatkowo informacje dotyczące istotnych właściwości Towaru określone są na  Towarze, są trwale z nim połączone lub zawarte są w załączonym do  przesyłki Towaru dowodzie zakupu.


 


Cena                Towaru


 


Cena Towaru będącego przedmiotem danej Transakcji podana jest w opisie  danej Transakcji zgodnie z jej rodzajem i wyrażona jest w złotych  polskich oraz zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT i cła.  Cena Towaru nie zawiera jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są  wskazywane osobno w opisie danej Transakcji, chyba że opis danej  Transakcji stanowi inaczej.


 


Zasady                zapłaty ceny


 


Sprzedający udostępnia Kupującemu do wyboru następujące sposoby płatności, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej:


 •  
 • Płatność                     za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 •  
 • Płatność                     przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego.
 •  
 • Płatności                     elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl (spółka PayU SA                     z siedzibą w Poznaniu).
 •  

 


Informacje                dot. rachunku bankowego Sprzedającego:


 •  
 • Bank:                     BRE Bank S.A. ? mBank
 •  
 • Numer rachunku: 58 1140 2004 0000 3702 4888 1091

 


W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy  Sprzedającego prosimy o podawanie w tytule przelewu nazwy Konta Użytkownika w platformie handlowej Świstak.pl oraz numeru Transakcji ?  ułatwi to nam i przyspieszy księgowanie płatności.


 


Koszt                oraz termin i sposób dostawy


 


Koszt dostawy: koszt dostawy Towaru jest wskazany w opisie danej Transakcji.


 


Termin dostawy:

Termin  dostawy Towaru do Kupującego wynosi do 30 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),  chyba że w opisie danej Transakcji podano krótszy    termin. Termin ten  należy liczyć w następujący sposób:


 •  
 • W  przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub  konta rozliczeniowego Sprzedającego.
 •  
 • W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem ? od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 •  

 


Dostępne sposoby dostawy lub odbioru, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej:


 •  
 • Przesyłka                     pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
 •  
 • Przesyłka                     kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 •  

 


Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 


Prawo                odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, ze wskazaniem wyjątków


 


Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość,  może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne  oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty  elektronicznej na adres: [email protected]  lub też pisemnie na adres: ul. Górska 5, 20-863 Lublin.


 


Zasady dotyczące odstąpienia: 1.  
 2. W  razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony  świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana  była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot  powinien nastąpić  niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli  konsument dokonał jakichkolwiek  przedpłat, należą się od nich  odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 3. Sprzedający  dokona zwrotu na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego                      lub w inny wskazany przez Kupującego sposób.
 4. Termin  dziesięciodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od umowy,  liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy  świadczenia  usługi - od dnia jej zawarcia.

 


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje  konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego,  za  zgodą konsumenta, przed upływem terminu do wykonania prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej; (2) dotyczących  nagrań  audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych   nośnikach  danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego     opakowania; (3)  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub  wynagrodzenie zależy  wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o  właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego  zamówieniu lub ściśle  związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z  uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których  przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług  w zakresie gier hazardowych.


 


Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  przez  produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271  ze zm.) przepisów o umowach zawieranych na odległość, w tym prawa  odstąpienia od umowy, nie stosuje się do umów  sprzedaży z licytacji.


 


Termin,                w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący


 


Transakcja, jej opis i cena Towaru są wiążące z uwzględnieniem rodzaju danej Transakcji zgodnie z Regulaminem Świstak.pl.


Minimalny                okres na jaki może być zawarta umowa o świadczenie ciągłe lub                okresowe


Nie dotyczy Transakcji Sprzedającego na platformie handlowej Świstak.pl oraz umów zawieranych w ich wyniku.


Miejsce                i sposób składania reklamacji z tytułu niezgodności Towaru z                umową


 


Miejsce i sposoby składania reklamacji ? reklamacja może zostać złożona w szczególności:


 •  
 • Pisemnie                     i osobiście na adres: ul. Górska 5, 20-863 Lublin
 •  

 •  
 • Za                     pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 •  

 


Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową:


 •  
 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa Towar w celu niezwiązanym z  działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Towaru  z umową są określone w szczególności ustawą o szczególnych  warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z  dnia 27 lipca                     2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 •  
 • Sprzedający ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji  jest wysyłana  na podany przez Kupującego adres lub w inny podany przez Kupującego  sposób.
 •  

 


W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza  ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z                niezgodności  Towaru z umową.


 


Prawo                wypowiedzenia umowy o świadczenie ciągłe lub okresowe zawartej                na czas nieoznaczony.


 


Nie dotyczy Transakcji Sprzedającego na platformie handlowej Świstak.pl oraz umów zawieranych w ich wyniku.


 


Jeżeli czas trwania umowy o świadczenie ciągłe lub okresowe nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazaniaprzyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.


 

 

 
 


Informacje                 dotyczące procedury zawierania umowy sprzedaży między                 Sprzedającym i Kupującym za pośrednictwem platformy handlowej               Świstak.pl


 


RegulaminŚwistak.pl, z uwzględnieniem charakteru danej Transakcji, określa:


 •  
 • czynności                     techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy;
 •  
 • skutki                     prawne potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
 •  
 • zasady                     i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez                     Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy;
 •  
 • metody                     i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów                     we wprowadzanych danych.
 •  

 


 


 


Sprzedający do każdej przesyłki Towaru dołącza dowód zakupu.


 


Umowa                między Sprzedającym i Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem                polskim i w języku polskim.


 

 

 
 

  

 


Strona wygenerowana 2018-04-23 21:39:19, 213