Konto firmowe
(Rejestracja: 2015-02-05, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


§1 

Postanowienia ogólne i definicje 

Sklep internetowy "pirateowl" dostępny na platformie Swistak.pl jest prowadzony przez firmę Acupictura Michał Żurek, zarejestrowana w CEiDG przez Urząd m.st. Warszawy, numer NIP: 521-158-83-46, REGON: 146761059, pod adresem 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 10 lok. 174. Adres poczty elektronicznej: [email protected] lub [email protected] telefon: 530-303-507, posługująca się rachunkiem bankowym nr: 98 1240 6250 1111 0010 5227 2377

 

§ 1. Definicje

1. Regulamin ? określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego "pirateowl" na platformie Swistak.pl, warunki zawierania Umowy Sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827).

2. Właścicielem Sklepu jest firma: Acupictura Michał Żurek, zarejestrowana w CEDiG przez Urząd m.st. Warszawy, numer NIP: 521-158-83-46, REGON: 146761059, pod adresem 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 10 lok. 174.

Adresy poczty elektronicznej: [email protected], [email protected] ,

telefon: 530-303-507,

posługująca się rachunkiem bankowym nr: 98 1240 6250 1111 0010 5227 2377

2. Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

a) Sprzedawca, Sprzedający ? firma Acupictura Michał Żurek, NIP: 521-158-83-46, adres: ul. Stryjeńskich 10 lok. 174, 02-791 Warszawa.

b) Sklep ? platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług prowadzona przez Sprzedawcę na platformie Swistak.pl

c) E-mail Sprzedawcy: do bezpośredniego kontaktu ze Sprzedawcą służy adres poczty elektronicznej: [email protected], [email protected]

d) Telefon Sprzedawcy ? do bezpośredniego kontaktu ze Sprzedawcą służy numer telefonu: 530-303-507 (sieć Play), koszt połączenia ponosi dzwoniący, koszt jest zgodny z kosztami połączenia operatora, z którego usług korzysta dzwoniący.

e) Towar ? wyroby oferowane w Sklepie, które nie zostały przygotowana na specjalne życzenie Klienta, zgodnie z jego wytycznymi.

f) Towar na zamówienie ? wszystkie towary, które zostały wykonane zgodnie z zamówieniem Klienta.

g) Cena ? cena podana w polskich złotych, zawiera należne podatki i stanowi wynagrodzenie należne Sprzedawcy z tytułu przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.

h) Koszt wysyłki ? koszt niezwiązany z konkretnym Towarem, a dotyczący tylko i wyłącznie kosztu transportu towarów od Sprzedawcy do Klienta.

i) Klient ? osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną.

j) Konsument ? Klient, który zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą niezwiązaną z działalnością gospodarczą.

k) Oferent ? osoba niebędąca Klientem, a będąca w inny sposób współpracownikiem lub dostawcą Sprzedającego

l) Konto Klienta ? zasób informatyczny udostępniony Klientowi przez Sprzedawcę w ramach systemu informatycznego na platformie Swistak.pl, pozwalający wygodnie dokonywać zakupów.

ł) Login ? nazwa Klienta w systemie informatycznym Sprzedawcy na platformie Swistak.pl

m) Hasło ? ciąg znaków alfanumerycznych, wymagany podczas logowania Klienta na platformie Swistak.pl. Jest określany przez Klienta i znany tylko i wyłącznie Klientowi. Klient nie może ujawniać hasła osobom trzecim. Hasło może być zmienione przez Klienta a w przypadku, kiedy Klient zapomni hasła, może wygenerować nowe.

n) E-mail Klienta ? adres poczty elektronicznej, na który wysyłamy całość korespondencji związaną z procesem realizacji Umowy Sprzedaży oraz innymi, uwzględnionymi w regulaminie, czynnościami.

o) Umowa Sprzedaży ? umowa sprzedaży w rozumieniu prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, zawarta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, dotycząca przeniesienia własności Towaru ze Sprzedawcy na Klienta za określoną Cenę, powiększoną o ewentualne Koszty Wysyłki, zgodnie z obowiązującym prawem.

p) Zwrot Towaru ? zwrot Towaru w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, każdorazowo dokonywany jest na koszt Konsumenta.

§2 

Zamówienia 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedającego są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez platformę Swistak.pl. Do składania zamówień niezbędny jest komputer lub inny system umożliwiający dostęp do Internetu wyposażony w przeglądarkę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową Swistak.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, zgodnie z zasadami Swistak.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, oraz prawidłowy email, na który wysyłamy link potwierdzający zamówienie.

5. W wypadku, gdy podane dane niezbędne do realizacji zamówienia nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający anuluje zamówienie, ponieważ jego realizacja nie będzie fizycznie możliwa.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, ewentualnych informacji koniecznych do przeprowadzenia transakcji.

7. W celu realizacji Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją Zamówienia, w tym użycie tych danych w celu wysyłki przesyłki przez Pocztę Polską. W wypadku wyrażenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Do dokonywania zakupów w sklepie internetowym na platformie Swistak.pl niezbędne jest utworzenie konta Klienta i uzyskania dostępu do konta (patrz Regulamin Swistak i Instrukcja obsługi Swistak) Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia wraz z koniecznymi informacjami dodatkowymi.

9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą sfinalizowania transakcji zgodnie z regulaminem i zasadami Swistak.pl.

11. Moment rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego (§ 1 pkt. 2).

§3 

Płatności 

1. Formą płatności za zamówiony Towar powiększony o koszty dostawy jest przelew bankowy na konto firmowe Sprzedającego (§ 1 pkt. 2).

2. Termin płatności za zakupione Towary wynosi 5 dni roboczych. W razie braku wpływu płatności na konto firmowe, kontaktujemy się z Klientem informując Go o zaistniałej sytuacji, a jeśli kontakt jest niemożliwy lub Klient uznaje Umowę Sprzedaży za niebyłą, przyjmujemy Umowę Sprzedaży za niebyłą

3. Klient ponosi koszty transportu zakupionych Towarów w wysokości ustalonej przed ostatecznym zawarciem Umowy Sprzedaży

 

§4 

Dostawa i Faktura 

1. Dostawy Towaru dokonujemy za pośrednictwem usług Poczty Polskiej w formach podanych na kartach produktu. Formy dostawy zależą od ilości jak i wielkości danych produktów. Informacje o poszczególnych kosztach dostawy podane są na stronie produktu.

2. Przesyłka z zakupionymi przez Klienta Towarami dostarczana jest pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

3. Czas dostawy wynika z połączenia czasu koniecznego do przygotowania przesyłki przez Sprzedającego, którego maksymalny wymiar podany jest przy poszczególnych produktach, oraz usługi transportu, która zwykle wynosi do 3 dni roboczych. Czas dostawy Towaru liczony jest od momentu wpłynięcia zapłaty za Towar na nasz rachunek bankowy

4. W przypadku różnego czasu realizacji zamówienie poszczególnych Towarów w jednym zamówieniu, czas dostawy jest najdłuższym czasem dostawy spośród wybranych Towarów

5. W przypadku różnego czasu realizacji zamówienie poszczególnych Towarów w jednym zamówieniu, czas dostawy jest najdłuższym czasem dostawy spośród wybranych Towarów

6. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania lub jego zniszczenia, prosimy albo nie przyjmować przesyłki z powodu naruszenia opakowania, albo w obecności kuriera lub listonosza sporządzić protokół szkody.

 

§5 

Reklamacje 

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu z tytułu rękojmi.

2. Reklamacje można przesyłać na nasz adres firmowy: Acupictura Michał Żurek, ul. Stryjeńskich 10 lok. 174, 02-791 Warszawa lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres [email protected] , [email protected]

3. Prosimy, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało:

a) imię i nazwisko Klienta,

b) adres do korespondencji,

c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,

d) datę nabycia towaru,

e) rodzaj reklamowanego towaru,

f) opis wady oraz

e) datę stwierdzenia wady,

h) żądanie Klienta co do sposobu załatwienia reklamacji,

i) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

j) numer faktury reklamowanego Towaru

3. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji (zał. nr 3 do Regulaminu). Jest to jedynie przykład i każda inna, pisemna lub mailowa, forma zgłoszenia reklamacji jest przez nas akceptowana.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar na nasz adres firmowy: Acupictura Michał Żurek, ul. Stryjeńskich 10 lok. 174, 02-791 Warszawa.

5. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

7. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne Towarów, które istniały w momencie wydania Towaru Klientowi. Jeżeli Klientem jest Konsument a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru przyjmuje się, że wada istniała w momencie wydania produktu Konsumentowi. Konsument ma rok od dnia stwierdzenia wady na zgłoszenie reklamacji.

8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeśli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania nowego produktu Konsumentowi.

9. W przypadku reklamacji Klient ma do wyboru żądanie naprawy Towaru albo żądanie obniżenia ceny albo żądanie wymiany towaru na nowy albo zwrot pieniędzy. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży (żądanie zwrotu pieniędzy), tylko wtedy, jeśli wada jest istotna. W przypadku pierwszej reklamacji danego Towaru i jeśli Sprzedający wymieni Towar lub dokona naprawy w sposób niezwłoczny, może nie uwzględnić żądania zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru.

10. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§6

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014

r. poz. 827) Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dnia bez podawania przyczyn. Bieg 14 dni liczony jest od momentu objęcia w posiadanie Towarów przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. To zachowania terminu 14 dni wystarczające jest odesłanie oświadczenia przed ich upływem

 

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu wypełnione Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (zał. nr 1 i 2 do Regulaminu), lub poinformować o fakcie odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez użycia powyższego formularza. Dopuszczalne formy to mail na adres Sklepu: [email protected] lub tradycyjny list na adres naszej siedziby: Acupictura Michał Żurek, ul. Stryjeńskich 10 lok. 174, 02-791 Warszawa.

3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi płatności za Towar i Koszty dostawy w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inną formę zwrotu, co nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla Konsumenta

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania Towarów od Konsumenta lub do dostarczenia przez Konsumenta czytelnego dowodu odesłania zakupionych Towarów na adres naszego sklepu.

6. Jeżeli Konsument wybierze jako formę dostawy Towarów inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego sposób, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

7.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Prosimy o zapakowanie Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Towary prosimy odesłać na adres: Acupictura Michał Żurek, ul. Stryjeńskich 10/174, 02-791 Warszawa.

8. Koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu ponosi Konsument.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, będące wynikiem korzystania z zakupionych Towarów w sposób wykraczający poza działania konieczne do określenia ich cech i charakteru. W szczególności w przypadku ubrań będzie to przymierzenie, określenie rzeczywistego koloru oraz jakości materiału. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania w zgodzie z obowiązującym prawem.

10. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i zarówno Konsument jak i Sprzedający muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek ? w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Formularze wniosków dostępne są na internetowych stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów.

 

 

§7

Ochrona prywatności 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. W tym celu konieczne jest przekazanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, ewentualnie telefon) Poczcie Polskiej celem dostarczenia przesyłki na adres Klienta.

2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia,

3. Administratorem danych jest Acupictura Michał Żurek, ul. Stryjeńskich 10 lok. 174, 02-791 Warszawa.

§8 

Własność intelektualna 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów).

2. Wzory nadruków, haftów i wszystkich innych zdobień ubrań umieszczone w naszym sklepie są naszą własną twórczością i są objęte prawami autorskimi z uwzględnieniem pkt 3.

3. Jeżeli w danym wzorze wykorzystano fragmenty innych dzieł, slogany, cytaty itp, ochronie podlega jedynie nasze opracowanie graficzne.

4. Wykorzystanie dowolnego utworu zamieszczonego na naszych stronach możliwe jest jedynie po dokładnym omówieniu zasad przyznania licencji i zakresu, na jaki licencja będzie udzielana.

§9 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

3. Regulamin Sklepu jest pochodną przepisów obowiązującego prawa, w szczególności zapisów w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu, wynikające z przyczyn prawnych, biznesowych czy organizacyjnych. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

 

Załącznik nr 1

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy lub

b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno lub

c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części ? w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach

d) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest firmę Acupictura Michał Żurek, ul. Stryjeńskich 10 lok. 174, 02-791 Warszawa, adres poczty elektronicznej [email protected], o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pismo wysłane pocztą na adres:

 

Acupictura Michał Żurek

Ul. Stryjeńskich 10 lok. 174

02-791 Warszawa

 

z dopiskiem ?Zwrot?.


Strona wygenerowana 2017-06-25 21:20:37, 213