Konto firmowe
(Rejestracja: 2013-10-30, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe dane

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Kup-Teraz.eu Marcin Bilski, ul. Staszica 7 lok. 4, 27-200 Starachowice). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN Sklepu Internetowego Kup-Teraz.eu

 

1. Sklep Kup-Teraz.eu jest prowadzony przez firmę:

 

Kup-Teraz.eu Marcin Bilski

ul. Staszica 7 lok. 4

27-200 Starachowice

NIP: 664-201-42-83, REGON: 260323658,

nr wpisu do ewidencji: 13479, wydane przez Prezydenta Miasta Starachowice

 

dalej nazywaną ?Sprzedaja?cym?.

 

2. Kupuja?cym moz?e byc? pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaja?ca osobowos?ci prawnej, dalej nazywana ?Klientem?.

 

3. Zamo?wienia moz?na składac? 24 godziny na dobe?.

 

4. Zawarcie umowy naste?puje z chwilą złoz?enia zamo?wienia przez Klienta. Realizacja zamo?wien? płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamo?wienia adres.

 

6. Sprzedaja?cy ponosi odpowiedzialnos?c? przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodnos?ci towaru z umowa? zgodnie z art. 10 Ustawy o szczego?lnych warunkach sprzedaz?y konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 

7. W przypadku niezgodnos?ci towaru z umowa?, pismo okres?laja?ce niezgodnos?ć oraz oczekiwania dotycza?ce sposobu realizacji zobowia?zania, nalez?y przesłać na adres Sprzedaja?cego.

 

8. W okresie dziesie?ciu dni od odebrania zamo?wionego towaru, Klient ma prawo do odsta?pienia od umowy bez podania przyczyn, według ogo?lnych zasad wynikaja?cych z przepiso?w dotycza?cych zawierania umo?w na odległos?c?.

Zgodnie z ustawa? zwrotowi nie podlegaja? produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedaja?cy w cia?gu pięciu dni dokona zwrotu pienie?dzy wraz z należnymi odsetkami.

 

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedaja?cego wyraz?one sa? w polskiej walucie i sa? cenami brutto (zawieraja? podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

10. Sprzedaja?cy zobowia?zuje sie? do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa?
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawa?
o s?wiadczeniu usług droga? elektroniczna? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podaja?c przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedaja?cemu wyraz?a zgode? na ich przetwarzanie przez Sprzedaja?cego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili moz?liwos?c? wgla?du, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

11. Z?adne z postanowien? niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie moz?e byc? ro?wniez? w ten sposo?b interpretowane, gdyz? w przypadku niezgodnos?ci jakiejkolwiek cze?s?ci regulaminu z obowia?zuja?cym prawem Sprzedaja?cy deklaruje bezwzgle?dne podporza?dkowanie sie? i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci be?da? powiadomieni droga? elektroniczna? (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejs?ciem w z?ycie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze doste?pna dla Klienta w zakładce regulamin (http://kup-teraz.eu/pl/i/Regulamin/2). W trakcie realizacji zamo?wienia oraz w całym okresie opieki posprzedaz?owej Klienta obowia?zuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamo?wienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

14. Sprzedaja?cy zapewnia Klientowi poprawnos?c? działania sklepu internetowego
w naste?puja?cych przegla?darkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczos?ci poziomej powyz?ej 1024 px. Uz?ywanie oprogramowania firm trzecich maja?cych wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalnos?c? przegla?darek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari moz?e miec? wpływ na poprawne wys?wietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalnos?ci sklepu kup-teraz.eu, nalez?y je wszystkie wyła?czyc?.

 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie? odpowiednie obowia?zuja?ce przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sa?d włas?ciwy miejscowo
i rzeczowo.

 

Wersja 1.3 (Starachowice, 03.10.2014r.)


Strona wygenerowana 2018-05-26 00:51:40, 213