Jesteś tutaj › Profil użytkownika EskleB › Strona "o mnie"
Konto firmowe
(Rejestracja: 2015-02-23, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Regulamin eskleb.pl Ryszard Orlicki

 

 

Informacje ogólne1. Dane identyfikacyjne Sprzedawcy:

nazwa firmy:  eskleb.pl Ryszard Orlicki
adres firmy: ul. Wojska Polskiego 76/4 , 66-620 Gubin
Numer NIP: 9261599590
Numer REGON: 081229930
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Minister Gospodarki

Numer, pod którym została zarejestrowana działalność gospodarcza: działalność gospodarcza zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 9261599590


adres poczty elektronicznej: [email protected]
numer telefonu: 788-218-189
adres do zwrotów i reklamacji:

eskleb.pl Ryszard Orlicki

ul. Wojska Polskiego 76/4 

66-620 Gubin


2. Głównym obszarem działania jest sprzedaż towarów zgodnych z PKD 2007 nr 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
3. Zakup jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Zakup jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Swistak.pl wraz z załącznikami, które dostępne są pod adresem: http://www.swistak.pl/info/regulamin.html
5. W sytuacji, gdy realizacja zakupu jest niemożliwa lub wymagałaby długiego oczekiwania, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
6. Kontakt między Sprzedającym a Kupującym możliwy jest przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (formularz kontaktowy dostępny w serwisie Świstak, poczta elektroniczna, telefon, sms, komunikator internetowy, portale społecznościowe, list oraz inne niewymagające jednoczesnej fizycznej obecności obu stron i zapewniające przekazanie informacji w niezmienionej formie).
7. Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym przez wysyłanie wiadomości e-mail. W przypadku braku odpowiedzi w rozsądnym czasie, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu telefonicznego, jeśli Kupujący podał numer telefonu.
8. Do każdego zakupu dołączany jest paragon fiskalny.

Realizacja zakupu

 1. Po dokonaniu zakupu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza Zakupu. Szczególnie ważne jest podanie przez Kupującego prawidłowego adresu do wysyłki.
2. W przypadku braku kontaktu z Kupującym po upływie 10 dni od dnia dokonania zakupu Sprzedający występuje do Świstak.pl o zwrot prowizji

 
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

1. Zakupu mogą dokonać osoby, które spełniają warunki określone w regulaminie Świstak.pl.
Ilekroć w regulaminie eskleb.pl mowa o konsumencie, należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej (tu: zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową konsumenta.

2. Wszystkie informacje podane przez Kupującego są przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy kupna-sprzedaży. Kupujący ma pełne prawo do ich przetwarzania.
3. Kupujący proszony jest o dokonanie wpłaty kwoty wynikającej z formularza opcji dostawy w ciągu 10 dni (słownie: dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych. W sytuacji wadliwego działania Formularz Zakupu, Kupujący i Sprzedający zobowiązani są do ustalenia prawidłowej kwoty do zapłaty.
4. Zapłata ceny wskazanej w umowie kupna-sprzedaży następuje:
- przez przelew bankowy na rachunek firmy eskleb.pl Ryszard Orlicki,
- przez wpłatę gotówkową na rachunek bankowy firmy eskleb.pl Ryszard Orlicki
- doręczycielowi przy odbiorze paczki
 
5. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zakupione towary bez wad.

Dostawa zakupionego towaru

1. Dostawa zakupionych towarów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Na wniosek Kupującego przesyłka może być dostarczona w inny sposób. Jeżeli Kupujący wybierze inny sposób dostawy niż oferowane przez Sprzedającego, wówczas odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w chwili wydania rzeczy dla przewoźnika wskazanego przez Kupującego. 
2. Dostępne sposoby wysyłki:

a) dostawa pod adres wskazany przez Kupującego przy wykorzystaniu usługi kurierskiej Pocztex Kurier48;
b) dostawa pod adres wskazany przez  Kupującego przy wykorzystaniu usługi kurierskiej Pocztex Kurier48 Pobranie;

Przy wykorzystaniu powyższych form wysyłki, dostawa powinna nastąpić w ciągu 48 godzin od dnia nadania, jeśli przesyłkę nadano do godziny 15:00. Jeśli przesyłkę nadano po godzinie 15:00, termin 48 godzin liczony jest od następnego dnia roboczego.

3. Zakupione towary wysyłane są w możliwie najkrótszym czasie. Sprzedający dokłada starań, aby dostarczenie rzeczy lub podjęcie próby dostarczenia rzeczy pod adres wskazany przez  Kupującego nie trwało dłużej niż 30 dni kalendarzowych.
4. W możliwie najkrótszym czasie po przekazaniu przewoźnikowi przesyłki do doręczenia, Sprzedający informuje  Kupującego przy pomocy środków porozumiewania się na odległość o numerze nadanym przesyłce. Jeżeli  Kupujący wybierze inny sposób dostawy niż oferowane przez Sprzedającego, informacja o numerze przesyłki zostanie przekazana niezwłocznie po uzyskaniu tej informacji od przewoźnika wybranego przez  Kupującego.
5. Zgodnie z art. 545 § 2. Kodeksu cywilnego 'W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.' Zamawiający jest proszony o dopilnowanie, aby w sytuacji uszkodzenia lub ubytku rzecz, został sporządzony protokołu szkody. 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy do Sprzedającego.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedający nie zgadza się na poniesienie tych kosztów.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupione towary Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5 Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym konsument odebrał rzecz od przewoźnika lub wskazana przez niego osoba trzecia odebrała rzecz od przewoźnika lub:

- jeśli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
- jeśli umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony (regularne dostawy) od dnia objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

6.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


7. Kupujący jest proszony o poinformowanie, o zamiarze odstąpienia od umowy przed odesłaniem zakupionego towaru.
8. Odstąpienie od umowy musi być zgłoszone pisemnie i odesłane razem z towarem na adres siedziby firmy. Wzór odstąpienia od umowy jest przesyłany jako załącznik drogą elektroniczną oraz jest dostępny do pobrania pod poniższym regulaminem.
9. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym w możliwie najkrótszym czasie. Stan niezmieniony oznacza, iż towar nie powinien nosić śladów użytkowania i powinien zostać zwrócony w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, bez wyraźnych uszkodzeń (rys, pęknięć, stłuczeń, wgnieceń itp.).
10. W przypadku, gdy Kupujący zwróci towar w stanie zmienionym i stan zmieniony będzie wynikiem działań Kupującego (np. zerwanie zabezpieczenia kremu, ślady użycia na szyjce tubki), kwota zwrotu może zostać zmniejszona odpowiednio o wysokość szkody, jaką Sprzedający poniesie na skutek obniżenia wartości zwracanego towaru.
11. Po otrzymaniu od Konsumenta odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Sprzedający zwróci całą wpłaconą przez Konsumenta kwotę (podstawą do ustalenia wpłaconej kwoty jest wyciąg z rachunku bankowego Sprzedającego lub innej dokumentacji potwierdzającej dokonanie zapłaty przez Konsumenta) w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. Termin ten liczy się od dnia następnego po dniu otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

12. W związku z tym, że Sprzedający nie odbiera osobiście od Konsumenta zwracanych rzeczy, zwrot kwoty wpłaconej przez Konsumenta może zostać odłożony do momentu dostarczenia zwracanych rzeczy do siedziby firmy/pozostawienia awiza. Jeśli Konsument przedstawi wiarygodne dokumenty potwierdzające nadanie zwracanych rzeczy, wówczas zwrot nastąpi przed dostarczeniem rzeczy do siedziby firmy lub przed upływem terminu 14-dniowego.

 Procedura rozpatrywania reklamacji


1. W przypadku zaginięcia przesyłki, uszkodzenia towaru, nieterminowej dostawy składana jest reklamacja na usługi przewoźnika.
2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Pocztę Polską S.A. wynosi 14 dni.

3. W przypadku stwierdzenia wad w zakupionym towarze, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

4. Kupujący jest proszony o poinformowanie, o zamiarze złożenia reklamacji przed odesłaniem zakupionego towaru.
5. Towar, który podlega reklamacji należy odesłać na adres siedziby firmy:

eskleb.pl Ryszard Orlicki
ul. Wojska Polskiego 76/4
66-620 Gubin

6. Do towaru należy dołączyć sporządzony na piśmie opis stwierdzonych wad oraz paragon.
7. Sprzedający po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym towarem, przystąpi niezwłocznie do zapoznania się treścią pisma reklamacyjnego.
8. W procesie rozpatrywania reklamacji Sprzedający może zadawać pytania Kupującemu. Pytania dotyczyć będą sposobu posługiwania się towarem, okoliczności wystąpienia wady, skutków wady. Kupujący zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi zgodnych z prawdą, bez zbędnej zwłoki.
9. Wszystkie otrzymane informacje zostaną przekazane do producenta towaru.
10. Sprzedający dołoży starań, aby odpowiedź od producenta została udzielona w możliwie najkrótszym czasie. Udzielona odpowiedź zostanie przekazana Kupującemu.
11. W sytuacji uznania reklamacji, Sprzedający zwraca Kupującemu koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru.
12. Koszty odesłania reklamowanego towaru uzależnione są od cennika Poczty Polskiej. Na koszty przesyłki składają się wymiary przesyłki, waga przesyłki, wybrana usługa pocztowa.
13. Do ustalenia kosztów odesłania niezbędne jest przekazanie Sprzedającemu informacji o nazwie towaru oraz ilości sztuk, które mają być odesłane. Na podstawie tych informacji Sprzedający poinformuje Kupującego o dokładnej wysokości kosztów wysyłki zwracanych towarów.

14. Jeśli Kupujący odeśle reklamowany towar bez wcześniejszej konsultacji ze Sprzedającym, wówczas otrzyma zwrot kosztów wysyłki równy najtańszej formie wysyłki oferowanej przez Sprzedającego.
15. Kupujący proszony jest o dokładne zabezpieczenie odsyłanego towaru, aby w procesie transportu nie doszło do kolejnych uszkodzeń, które mogą znacznie utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji.
16. Przez dokładne zabezpieczenie towaru rozumie się użycie kartonowego opakowania, wypełnienie pudełka (gazety, gąbka, wypełniacz lub inne, które unieruchamiają rzecz w pudełku) w celu unieruchomienia rzeczy. Kupujący nie ma obowiązku zakupu specjalnego kartonu. Na życzenie Kupującego, Sprzedający prześle szczegółową instrukcję zapakowania odsyłanego towaru.
17. W sytuacji uznania reklamacji Kupujący:
- ma prawo do zwrotu całej wpłaconej kwoty (podstawą do stwierdzenia wysokości wpłaconej kwoty jest wyciąg z konta bankowego Sprzedającego);
- ma prawo do wymiany towaru na wolny od wad;

- ma prawo do obniżenia ceny reklamowanego towaru.


18. W sytuacji nieuznania reklamacji Sprzedający odeśle odpowiednio zabezpieczony towar na adres Kupującego wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn nieuznania reklamacji.

 


Dodatkowe informacje1. Ceny towarów i kosztów wysyłki są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy jest zależny od ilości zakupionych towarów oraz sposobu dostawy.
3. Przed dokonaniem zakupu Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
4. Regulamin eskleb.pl może zostać zmieniony jedynie wtedy, gdy wymagają tego regulacje prawne.
5. W przypadku wykorzystania, w części lub całości bez mojej wiedzy i zgody, opisów, loga lub innych symboli graficznych, wystąpię na drogę sądową.
6. Znaki towarowe, nazwy produktów, ich zdjęcia są wyłączną własnością ich producentów i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.
7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

     http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
     http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
     http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy kupna-sprzedaży;
- uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: [email protected]


8. Pozostałe kwestie niezawarte w niniejszym regulaminie reguluje Kodeks cywilny oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne.

 Dane do przelewu/wpłaty gotówkowej:

 

odbiorca: eskleb.pl Ryszard Orlicki

adres odbiorcy: ul. Wojska Polskiego 76/4 , 66-620 Gubin

nr konta: 09 2490 0005 0000 4000 5220 0235

kwota: cena towaru + koszty dostawy wyrażone w PLN

tytułem: Imię i Nazwisko Kupującego
 

 


W przypadku pytań proszę o kontakt.


Ryszard Orlicki

firma EskleB


Strona wygenerowana 2018-04-23 21:38:08, 213