Konto firmowe
(Rejestracja: 2013-09-19, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne.

1.1       Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na kontcie allegro : return-com;

1.2       Sprzedawcą jest firma  ONE TRADER BARTOSZ CZECHz siedzibą  w Rawie Mazowieckiej ul.Pl. Piłsudskiego 6 NIP 8351490643 REGON: 750803758

1.3       Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

 

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1       Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2       Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Rawie Mazowieckiej w godzinach 9-17;

2.3       Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

-              dane do wysyłki,

-              wybór płatności (pobranie lub przelew),


koszt dostawy:

a)          za pobraniem ? koszt podany w aukcji

b)          przedpłata na konto ? koszt podany w aukcji

-              telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

-              ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

2.4       Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 5 dni dokonać przelewu na dane 64 1020 4580 0000 1502 0111 1384 One Trader Bartosz Czech tytuł płatności: nick z allegro kupującego.

 

2.5       Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.6       Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia ? prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

 

3. Odstąpienie od umowy.

 

3.1  Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie    niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i    zmianach w kodeksie cywilnym;

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty;

 

3.4 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:
1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty
sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych
informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument
mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji
pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub
informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia
od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,
2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę
do miejsca zamieszkania konsumenta,
3) powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO,
4) o prace budowlane,
5) dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;

 

3.5 W myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu,
o którym mowa w art. 7 ust. 1,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie
od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych;

 

3.6 Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych ?za pobraniem? w ramach zwrot, jesli obie strony nie ustaliły tego przed nadaniem paczki.

3.7 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

 

4. Reklamacja

 

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres [email protected] lub w formie pisemnej  wysyłając na dane adresowe firmy.

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy

        konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

-              zgłoszenie wady (usterki),

-              roszczenie,

-              dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą  gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

4.5 Na kazdy towar jest udzielana gwarancja sklepowa  do 12 miesiecy.  Klient ma 24 h na przetestowanie towaru czy jest zgodny  z umową.

4.6 Gwarancja :

1)             Umowa gwarancyjna pomiędzy nabywcą towaru a sprzedawcą jest zawierana na okres dany okres  liczony od dnia sprzedaży.

2)        W okresie obowiązywania gwarancji sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad w terminie do 14 dni roboczych

3)        Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do punktu serwisowego sprzedawcy w oryginalnym opakownaiu wraz z kartą gwarancjyną. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu gwaranyjnie naprawionego towaru na własny koszt.

4)        Naprawa nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego korzystania z towaru, naturalnego zużycia sprzętu oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika. Nabywca zobowiązuje się do korzystania z sprzętu zgodnie z instrukcją.

5)        Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadków samowolnych napraw i przeróbek.

6)        Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku gdy nie ma możliwości dokonania naprawy w ustalonym terminie.  Lub, gdy w okresie trwania umowy dokonano trzech napraw na tą samą usterke.

7)        W sprawach nieuregulowanych  nimiejszymi warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiedni przepisy ustawy kodeks cywilny.

5. Poufność i ochrona prywatności.

 

5.1 Firma One Trader Bartosz Czech jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego

        zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a

        każdy klient ma prawo do ich wglądu.

 

6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

 

6.1  Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203);
6.2  Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;
6.3  Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
6.4  Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;
6.5  Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.6.6 Koszty odsyłki towaru reklamowanego bez względu na zasadność reklamacji  ponosi kupujacy. Koszty ponownej wysyłki towaru reklamowanego ponosi Sprzedawca.

 

7. Postanowienia końcowe.

 

7.1  Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

7.2  Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

7.3  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

7.4  W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane

7.5  Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna ? o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

7.6 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.


Strona wygenerowana 2018-05-21 23:25:34, 213