Konto firmowe
(Rejestracja: 2015-05-21, Logowanie: Ponad pół roku temu)
Dane firmyOcena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 

REGULAMIN 

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania umów sprzedaży

 6. Umowa pośrednictwa

 7. Sposoby płatności

 8. Koszt, termin i sposoby dostawy

 9. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 10. Gwarancja produktu

 11. Tryb postępowania reklamacyjnego

 12. Prawo odstąpienia od umowy

 13. Własność intelektualna

 14. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konto na portalu Swistak.pl działające pod loginem topbuty_eu prowadzony jest przez KOENIG INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Opolu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000553227, NIP: 7543092435, REGON: 361264989, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Wspólna 9, 45-837 Opole, adres do doręczeń: ul. św. Franciszka z Asyżu 62, 93-479 Łódź, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected]

 2. Konto na portalu Swistak.pl: topbuty_eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.topbuty.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Konta na portalu Swistak.pl: topbuty_eu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Koncie na portalu Swistak.pl: topbuty_eu przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 6. Konto na portalu Swistak.pl: topbuty_eu prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

 7. Produkty oferowane w Konto na portalu Swistak.pl: topbuty_eu nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy przedmiotów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.topbuty.eu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Konto na portalu Swistak.pl: topbuty_eu użyte są w celach informacyjnych.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny na stronie internetowej www.topbuty.eu umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny na stronie internetowej www.topbuty.eu umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KLIENT (ZLECENIODAWCA) ? Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. KONTO ? oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. KONTO - Sklep internetowy Usługodawcy działający na portalu Świstak.pl

 9. SPRZEDAWCA, ZLECENIOBIORCA, USŁUGODAWCA - KOENIG INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Opolu, numer KRS: 0000553227, NIP: 7543092435, REGON: 361264989, ul. Wspólna 9, 45-837 Opole.

 10. PRODUKT - dostępna w Sklepie usługa pośrednictwa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 12. UMOWA POŚREDNICTWA - Umowa Pośrednictwa zawarta między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

 13. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 16. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

 2. prowadzenie Konta w Sklepie,

 3. korzystanie z Newslettera.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz .

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

 6. Zamówienia można składać:

  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.topbuty.eu) ? 24 godziny na dobę przez cały rok,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

 7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:30 do 15:30. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 15:30, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

   • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

   • niniejszy Regulamin.

  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłki.

 

 1. UMOWA POŚREDNICTWA

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży między stronami zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa.

 2. Przedmiotem Umowy Pośrednictwa jest przedmiot opisany przez Zleceniodawcę.

 3. Zleceniobiorca w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się do pośredniczenia przy zawarciu umowy sprzedaży przedmiotu na rzecz Zleceniodawcy.

 4. Wszelkie czynności dokonywane przez Zleceniobiorcę w ramach umowy pośrednictwa są dokonywane na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.

 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 33103000190109850300114333 - KOENIG INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 7543092435, ul. Wspólna 9, 45-837 Opole. W tytule przelewu należy wpisać 'Zamówienie nr........'

 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w ciągu 48 godzin od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu pokrywa Sprzedawca.

 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub China Post.

 3. Przedmioty stanowiące przedmiot Umowy Pośrednictwa są wysyłane bezpośrednio od producenta.

 4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 3 do 4 Dni Roboczych.

 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 10 do 14 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję dystrybutora obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. św. Franciszka z Asyżu 62, 93-479 Łódź.

 3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. św. Franciszka z Asyżu 62, 93-479 Łódź.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem ? nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


Strona wygenerowana 2018-04-24 23:05:08, 213