Jesteś tutaj › Profil użytkownika keramiko › Strona "o mnie"
Konto firmowe
(Rejestracja: 2013-04-27, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Witamy na naszych aukcjach. Dziękujemy za zainteresowanie ceramiką bolesławiecką.
Jesteśmy Partnerem Handlowym najstarszych zakładów produkujących naczynia ceramiczne w Bolesławcu - Zakładów Ceramicznych "Bolesławiec" sp. z o.o. w Bolesławcu oraz innych wiodących producentów ceramiki bolesławieckiej.
Jeśli czegoś jeszcze nie ma na naszych aukcjach - prosimy złożyć zamówienie (towar z magazynu producenta jest zazwyczaj dostępny w terminie do 5 dni, wykonywany na zamówienie - do 8 tygodni).
Gwarantujemy najniższą cenę na wyroby Zakładów Ceramicznych ?Bolesławiec? sp. z o.o. w Bolesławcu. Jeśli znajdziecie Państwo gdzieś ten sam wyrób taniej niż u nas, sprzedamy go Wam za taką samą cenę. Warunki gwarancji ceny: keramiko.pl sprzeda dowolny wyrób oferowany przez Zakłady Ceramiczne ?Bolesławiec? sp. z o.o. w Bolesławcu za najniższą oferowaną na rynku detalicznym cenę w sprzedaży otwartej, dostępnej dla każdego bez spełnienia dodatkowych warunków ? wyłączone z niniejszej oferty są towary przecenione, z brakami, uszkodzone, sprzedawane w cenach dumpingowych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności oferty, zgłaszający musi wskazać lokalizację oferty oraz warunki cenowe.
Szczegółowe warunki zakupu są dostępne na naszej stronie www.ceramic-boleslawiec.com.pl w zakładce "Regulamin". Uczestnictwo w naszych aukcjach oznacza akceptację powyższego Regulaminu.

Pomimo dokładania należytej staranności, zdjęcia dołączane do opisów aukcji mogą w pełni nie oddawać rzeczywistego koloru.
Zapraszamy na zakupy, keramiko.pl Rafał Waszkowiak i Synowie

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, informujemy:

Rozdział 2    Umowy zawierane na odległość

Art. 6.1. Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, katalogu, telefonu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej, telefaksu, są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.

2. Propozycja zawarcia umowy w postaci oferty, zaproszenia do składania ofert lub zamówień albo do podjęcia rokowań powinna jednoznacznie i w sposób zrozumiały informować o zamiarze zawarcia umowy przez tego, kto ją składa.

3. Posłużenie się wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym i telefonem w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta.

Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 

Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. 

Art. 12. 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

3. W wypadku gdy przedsiębiorca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, przedsiębiorca może, jeżeli zawarto takie zastrzeżenie w umowie, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.

 

 

 

 

Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.1994, nr 24, poz.83, tekst jednolity: Dz.U.2006, nr 90, poz.631) oświadczamy, że wszelkie prawa do publikowanych przez nas materiałów (w szczególności zdjęć oraz tytułów i opisów aukcji) należą wyłącznie do keramiko.pl Rafał Waszkowiak i synowie i niniejszym nie udzielamy zgody na wykorzystywanie naszych ww. materiałów w jakiejkolwiek części lub całości do jakichkolwiek celów bez naszej pisemnej zgody. W przypadku wykorzystania ww. materiałów bez naszej pisemnej zgody, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia podmiotu wykorzystującego bezprawnie nasze materiały, opłatą za bezumowne korzystanie w kwocie 10.000,00zł.

Strona wygenerowana 2018-05-24 10:43:45, 213