Jesteś tutaj › Profil użytkownika go4PRINT › Strona "o mnie"
Konto firmowe
(Rejestracja: 2011-08-08, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Witaj na naszym koncie go4print

Profesjonalnie zajmujemy się dostarczaniem materiałów marketingowych, gadżetów i innych produktów wspomagających Państwa w codziennym pozyskiwaniu klienta. Staramy się doradzać, kreatywnie realizować nowe pomysły, każdego dnia pracujemy nad zadowoleniem naszych Klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami. Oferujemy niskie ceny, wsparcie i pomoc, doradzimy i zrealizujemy Państwa pomysł. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Jeżeli czegoś nie znajdziesz w naszym sklepie, napisz do nas - lubimy wyzwania.

Zapraszamy do współpracy

 

 

Dane kontaktowe firmy:

MultiDORADCY.pl Dominik Ceglarski

NIP 716-225-98-78

Adres: ul. Staszica 7 lok.33, 08-530 Dęblin (lubelskie)

Tel. 504 455 669 (9:00 - 17:00)

email: [email protected]

Numer rachunku bankowego: mBank 13 1140 2004 0000 3202 6838 1959

 

Wystawiamy faktury VAT

Preferujemy płatność systemem PayU (najszybciej zajmiemy się Twoim zleceniem), ale jeżeli chcesz, możesz dokonać płatności wygodnej dla siebie (przelew bankowy, płatność na poczcie). Pamiętaj tylko, że realizację zlecenia rozpoczynamy po przesłaniu lub zaakceptowaniu plików i zaksięgowaniu płatności na naszym koncie

Naszym priorytetem jest jak najszybsze i bezpieczne dostarczenie do Ciebie towaru.

Koszty przesyłki są stałe: przesyłka kurierska 12,30 PLN za każdą paczkę do 30 kg (w miarę możliwości łączymy paczki)

Czas realizacji zlecenia jest zawsze podany w ofercie, w przypadku, gdyby coś się zmieniło, informujemy niezwłocznie o tym Klienta

Zwroty

Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1.     Klient  będący  konsumentem  w  rozumieniu  art. 22[1] Kodeksu  Cywilnego  może  od  niej  odstąpić  bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
2.     Klient  może  sformułować  oświadczenie  samodzielnie  bądź  skorzystać  ze  wzoru  oświadczenia  o odstąpieniu od umowy.
3.     Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4.     Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres  poczty  elektronicznej  konsumenta  potwierdzenie  otrzymania  oświadczenia  o  odstąpieniu  od umowy.
5.     Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
5.1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który  został  poinformowany  przed  rozpoczęciem  świadczenia,  że  po  spełnieniu  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
5.2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca  nie  sprawuje  kontroli,  i  które  mogą  wystąpić  przed  upływem  terminu  do odstąpienia od umowy;
5.3. umowy, w której  przedmiotem świadczenia jest  Towar  nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.4. umowy,  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  Towar  ulegający  szybkiemu  zepsuciu  lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.5. umowy,  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  Towar  dostarczany  w  zapieczętowanym
opakowaniu,  którego  po  otwarciu  opakowania  nie  można  zwrócić  ze  względu  na  ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5.7. umowy,  w  której  przedmiotem  świadczenia  są  napoje  alkoholowe,  których  cena  została
uzgodniona  przy  zawarciu  Umowy  Sprzedaży,  a  których  dostarczenie  może  nastąpić  dopiero
po  upływie 30  dni  i których wartość zależy od  wahań na rynku,  nad którymi Sprzedawca nie
ma kontroli;
5.8. umowy,  w  której  konsument  wyraźnie  żądał,  aby  Sprzedawca  do  niego  przyjechał  w  celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi
niż  te,  których  wykonania  konsument  żądał,  lub  dostarcza  Towary  inne  niż  części  zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
5.9. umowy,  w  której  przedmiotem  świadczenia  są  nagrania  dźwiękowe  lub  wizualne  albo
programy  komputerowe  dostarczane  w  zapieczętowanym  opakowaniu,  jeżeli  opakowanie
zostało  otwarte  po  dostarczeniu;  dostarczanie  dzienników,  periodyków  lub  czasopism,  z
wyjątkiem umowy o prenumeratę;
5.10.    umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
5.11.    świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,  sportowymi  lub  kulturalnymi,  jeżeli  w  umowie  oznaczono  dzień  lub  okres
świadczenia usługi;
5.12.    dostarczanie    treści  cyfrowych,    które    nie    są  zapisane    na  nośniku    materialnym,  jeżeli
spełnianie  świadczenia  rozpoczęło  się  za  wyraźną  zgodą  konsumenta  przed  upływem
terminu  do  odstąpienia  od  umowy  i  po  poinformowaniu  go  przez  Sprzedawcę  o  utracie
prawa odstąpienia od umowy.
6.     W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  zawartej  na  odległość,  umowa  jest  uważana  za  niezawartą.  To,  co strony świadczyły,  ulega  zwrotowi  w stanie  niezmienionym, chyba  że zmiana była konieczna w  granicach zwykłego  zarządu,  a  w  szczególności  stwierdzenia  charakteru,  cech  i  funkcjonowania  rzeczy.  Zwrot powinien  nastąpić  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni.  Zakupiony  Towar  należy  zwrócić  na adres Sprzedawcy.
7.     Sprzedawca  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od  umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszty  dostarczenia  Towaru.  Sprzedawca  dokonuje  zwrotu  płatności  przy  użyciu  takiego  samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
8.     Jeżeli  konsument  wybrał  sposób  dostarczenia  Towaru  inny  niż  najtańszy  zwykły  sposób  dostarczenia oferowany  przez  Sprzedawcę,  Sprzedawca  nie  jest  zobowiązany  do  zwrotu  konsumentowi  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
9.     Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

REKLAMACJE:

Reklamacje dotyczące Towarów
1.        Sprzedawca  odpowiada  wobec  Klienta,  w  tym  również  Klienta  będącego  konsumentem  w  rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 ? 576 Kodeksu cywilnego. 
2.        Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres
MultiDORADCY.pl Dominik Ceglarski, ul. Staszica 7 lok.33, 08-530 Dęblin

3.        Celem rozpatrzenia reklamacji Klient  powinien  przesłać lub dostarczyć reklamowany  Towar,  jeżeli  jest to możliwe  dołączając do  niego  dowód  zakupu. Towar należy  dostarczyć lub  przesłać  na  adres wskazany w pkt. 2 powyżej. 
4.        Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5.        W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  7  dni,  od  daty  otrzymania  wezwania  przez  Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
6.        Sprzedawca nie  jest  producentem  Towarów.  Producent  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji sprzedanego  Towaru  na  warunkach,  oraz  przez  okres  wskazany  w  karcie  gwarancyjnej.  Jeśli  dokument gwarancyjny  przewiduje  taką  możliwość,  Klient  może  zgłaszać  swoje  roszczenia  w  ramach  gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1.        Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje  można  zgłaszać  pisemnie  na  adres: MultiDORADCY.pl Dominik Ceglarski, ul. Staszica 7 lok.33, 08-530 Dęblin,  na  adres  poczty  elektronicznej: [email protected] lub  przy użyciu formularza kontaktowego.
2.        W  reklamacji  Klient  powinien  podać  swoje  imię  i  nazwisko,  adres  do  korespondencji,  rodzaj  i  opis zaistniałego problemu.
7.        Sprzedawca zobowiązuje  się  do  rozpatrzenia każdej reklamacji  w terminie  do 14 dni, a gdyby  to  nie  byłomożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

- PAMIĘTAJ: 

PROJEKTY: pliki przesłane do nas powinny być odpowiednio przygotowane do druku - wszelkie błędy techniczne projektu nie podlegają reklamacji. Sprzedający nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.
KOLORYSTYKA: Nie gwarantujemy odwzorowania kolorów na podstawie tego, co widać na ekranie monitora. Kolory projektu po wydruku mogą nieznacznie się różnić, od wyświetlanych na ekranie monitora. Kolory na monitorze są wyświetlane w palecie kolorów RGB, druk realizowany jest w palecie kolorów CMYK. Nie gwarantujemy też odwzorowania kolorystycznego identycznego, jak w drukach realizowanych w innych drukarniach, niewielkie różnice mogą występować ze względu na różnice w ustawieniach maszyn, zastosowanym podkładzie, uszlachetnieniu. Podstawą reklamacji NIE MOGĄ BYĆ różnice kolorystyczne porównania naszego druku z wydrukami z innych drukarni.
WYSYŁKA: Paczki wysyłamy firmą kurierską, paczki są ubezpieczone. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na stan paczek w momencie doręczenia. Jeżeli wygląd paczek wzbudza podejrzenia, że mogły one zostać uszkodzone w transporcie (rozerwania, deformacje, oklejenie taśmami przewoźnika lub inne niepokojące kwestie), proszę otworzyć paczkę przy kurierze i w razie uszkodzenia towaru sporządzić protokół uszkodzeń będący podstawą reklamacji. Kurier ma obowiązek spełnić prośbę Klienta otwarcia paczki w jego obecności, sprawdzenia towaru i ewentualnego sporządzenia protokołu uszkodzeń lub braków. Protokół jest podstawą ewentualnej reklamacji, ale także dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia.


Strona wygenerowana 2018-06-21 19:51:12, 213