Konto firmowe
(Rejestracja: 2012-04-30, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 
Sklep Internetowy działający pod nazwą EWYPOSAZENIEDOMU prowadzony jest przez :
Firmę Handlowo Usługową ?Panelux? Teresa Rudek Robert Rudek z siedzibą 32-005 Niepołomice, Zagórze 57 miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: 32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 24 
NIP 683-15-84-432 REGON 351303740 nr wpisu ewidencji działalności gospodarczej: 2856/2001, 2855/2001
kontakt tel: 12-278-15-03 e-mail: [email protected]

Regulamin Aukcji

1. Kupujący składający zamówienie deklaruje zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte oraz akceptuje regulamin Świstak.pl.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok pod warunkiem, że system Świstak będzie działał poprawnie.
3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zalicytowanie ceny na aukcji na witrynie www.świstak.pl. Zalicytowanie towaru jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia wiążącej umowy.
4. Po zakończeniu aukcji, Kupujący który złożył najwyższą ofertę lub dokonał zakupu przez "Kup teraz" otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu EWYPOSAZENIEDOMU potwierdzającą przyjęcie zamówienia (na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w danych kontaktowych serwisu Świstak.pl).  W przypadkach wątpliwych lub w razie konieczności uzgodnienia dodatkowych szczegółów za zgodą obu stron ustalenia zakończonej aukcji mogą być modyfikowane telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
5. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym wpłata należności zastała zaksięgowana przez firmę ewyposazeniedomu .W przypadku konieczności doprecyzowania zamówienia (np. wyjaśnienie pożądanego koloru, ustalenia adresu wysyłki, itp.),zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono doprecyzowane.
6. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą wygrania licytacji towaru lub złożenia oferty "Kup teraz".
7. Wysyłka towaru nastąpi do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. . Komentarz po transakcji jako pierwszy wystawia Kupujący.
8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego EWYPOSAZENIEDOMU wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.Do podanych cen zostaną doliczone koszty przesyłki według informacji przesłanej po zakończeniu aukcji.
9. EWYPOSAZENIEDOMU zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy towarów, na zakup których została już złożona co najmniej 1 oferta zakupu. Oferta sprzedaży towarów jest wiążąca do momentu jej usunięcia ze stron internetowych www.allegro.pl
10. Maksymalny czas realizacji zamówienia (od momentu wpłynięcia wpłaty na konto do wysłania przesyłki do Kupującego) wynosi 3 dni robocze .Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską ( do 3 dni)  W razie nieotrzymania przesyłki przez Kupującego wciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia (co wskazuje na możliwość zagubienia przesyłki przez kuriera), Kupujący zobowiązany jest do poinformowania EWYPOSAZENIEDOMUo tym fakcie, pod rygorem utraty prawa do żądania ponownej wysyłki zagubionego towaru.
11. EWYPOSAZENIEDOMU nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie, ani za uszkodzenia powstałe w transporcie .Uszkodzenia takie powinny być zgłaszane na piśmie kurierowi bezpośrednio w momencie przyjmowania przesyłki.
12. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT, która jest wysyłana do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub umieszczana w plastikowej kopercie razem z listem przewozowym znajdującym się na opakowaniu przesyłki.
13. Sprzedaż w sklepie internetowym EWYPOSAZENIEDOMU odbywa się na zasadach polskiego prawa i traktowana jest jako sprzedaż krajowa,z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku od towarów i usług. 
14. Płatność za zamówiony towar następuje przelewem na konto EWYPOSAZENIEDOMU.
15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez Kupującego i kuriera dostarczającego przesyłkę. W przypadku wystąpienia takich uszkodzeń,Kupujący jest zobowiązany do przesłania EWYPOSAZENIEDOMU oryginału takiego protokołu na nasz adres.
16. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z EWYPOSAZENIEDOMU za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] . W eklamacji należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
17. Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny",Kupujący nie będący przedsiębiorcą (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, uszkodzony ani w żaden sposób użytkowany.  Posiadający oryginalne opakowanie , Zwroty prosimy kierować na adres uzgodniony z EWYPOSAZENIEDOMU z dopiskiem "zwrot". EWYPOSAZENIEDOMU dokona zwrotu ceny produktu po otrzymaniu produktu i zweryfikowaniu jego stanu. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Kupujący dokonuje zwrotu na swój koszt.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r.o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnościza szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
19. Dane osobowe Kupującego nie będą wykorzystywane w żadnych celach marketingowych i służyć one będą tylko i wyłącznie dla celów wystawienia faktury VAT i wykonania umowy.
20. EWYPOSAZENIEDOMU zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej ww.świstak.pl

PŁATNOŚĆ
Płatności należy dokonać pod numerem konta :
ROBERT RUDEK
04 8619 0006 0010 0237 7465 0001 (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) 

DOSTAWA
Maksymalny czas realizacji zamówienia (od momentu wpłynięcia i zaksięgowania wpłaty na konto do wysłania przesyłki do Kupującego) wynosi 3 dni robocze. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską.(od1do3dni)W razie nieotrzymania przesyłki przez Kupującego wciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia (co wskazuje na możliwość zagubienia przesyłki przez kuriera), Kupujący zobowiązany jest do poinformowania EWYPOSAZENIEDOMU o tym fakcie, pod rygorem utraty prawa do żądania ponownej wysyłki zagubionego towaru.

KONTAKT
Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres poczty elektronicznej [email protected] Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.


Strona wygenerowana 2018-04-24 01:24:30, 213