Jesteś tutaj › Profil użytkownika elvien › Strona "o mnie"
Konto firmowe
(Rejestracja: 2013-05-18, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


REGULAMIN

§1. Informacje ogólne

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy ? rozumie się przez to ELVIEN Marcin Górski z siedzibą w 05-604 Jasieniec, Olszany 15, o numerze NIP: 797-161-90-13, e-mail: [email protected]

Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Towarze lub Towarach - rozumie się przez to towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży.

Cenie - rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszty dostarczenia są każdorazowo wymienione przy oferowanym towarze

Dostawcy - rozumie się przez to operatora pocztowego lub firmę kurierską której Sprzedawca zleca dokonanie dostawy Towaru do Klienta

Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to koszty związane z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta.

Zamówieniu - rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożone w przez Klienta.

Dzień roboczy - rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku w wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy.

 

§2. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień u Sprzedawcy.

 

§3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych o ile inaczej nie oznaczono w opisie konkretnego towaru.

 

§4. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tylko na rzecz Klientów zamieszkujących/mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem do momentu przekazania przesyłki Dostawcy.

3. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia dokument potwierdzający sprzedaż w postaci faktury. Do wystawienia faktury prosimy o podanie niezbędnych danych w odpowiednim formularzu przy składaniu zamówienia lub przesyłając dane wraz na adres e-mail Sprzedawcy.


§5. Zasady płatności

1. W przypadku wyboru opcji dostawy z przedpłatą należność za Towar oraz ewentualne Koszty dostarczenia Towaru należy uregulować w czasie 10 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po tym czasie Sprzedawca uznaje, że Klient odstąpił od umowy.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: login Klienta z platformy Swistak.pl. Należność należy przelać na rachunek bankowy w ING Bank Śląski 88 1050 1025 1000 0091 3381 5713


§6. Dostawa zamówionego Towaru

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres tylko na terenie Polski.

2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.


§7. Zwrot oraz wymiana Towaru

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Zwroty prosimy wysyłać na adres:

ELVIEN Marcin Górski

Olszany 15

05-604 Jasieniec

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z zastrzeżeniem pkt 6 i 7.

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji przez Klienta, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.


§8. Gwarancja i reklamacja towaru

1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie Towaru.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

4.Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty jej wykrycia. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych

5.Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres Sprzedawcy

 

§9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

2. Regulamin może ulec zmianie ze zmianami na przyszłość. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie "O mnie" wiadomości o zmianie Regulaminu.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".


 

Załącznik nr 1:  wzór formularza odstąpienia od umowy 


Strona wygenerowana 2018-06-21 16:35:04, 213