Konto firmowe
(Rejestracja: 2014-10-03, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 

ODDAJEMY W PAŃSTWA RĘCE OFERTĘ NAJTAŃSZYCH MEBLI W EUROPIE*!!!

ALE PROSIMY NIE UFAJCIE  REKLAMIE - SPRAWDŹCIE NAS!!! 

 

Mamy tylko jeden cel - utrzymywać ofertę tak skonstruowaną, by dać odbiorcom zarówno najniższą cenę zakupów, praktycznie pełną gamę produktów dostępnych na naszym rynku oraz obsługę w najwyższym standardzie połączoną z usługami około sprzedażowymi.

 

 

Firmę stworzono na kanwie doświadczeń budowanych w branży handlowo-meblowej od 1994 roku. Dziś połączyliśmy standard najlepszych zachowań handlowych ze świeżością nowoczesnego spojrzenia na potrzeby klientów. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie do potrzeb klienta. Zamówione produkty dostarczamy osobiście do klienta 'za próg' a jeśli jest to konieczne zapewniamy także montaż** oraz inne usługi na miarę potrzeb naszych odbiorców (np. bezpłatny wywóz starych mebli).  

 

 

* - Wszystkie eksponowane przez nas oferty sprawdzane są pod względem ceny znajdującej się obecnie na rynku sprzedaży, tym samym ustalamy je na najniższym poziomie. W przypadku prowadzonych kampanii promocyjnych u naszych kontrahentów na rynku bezpośrednim, wybrane przez producentów elementy do promocji nie podlegają obniżeniu ceny w naszej ofercie.

** - Usługa montażu jest płatna w wysokości nie większej niż 10% wartości zakupionych produktów. Jednocześnie usługa ustalana jest indywidualnie przy każdym zamówieniu.  

 

 

Regulamin sklepu internetowego: www.aldesign.waw.pl
A.L.Design - Agata Laska

                                                                             §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.aldesign.waw.pl prowadzony jest przez firmę: A.L.Design - Agata Laska, ul.Krucza 23/31 m 62, 00-525 Warszawa, z biurem na ul. Lazurowa 185D/140, 01-476 Warszawa, tel. 515-522-697, e-mail - [email protected], NIP -7010434175, REGON - 147347830 zwana dalej Sprzedawcą.
2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bez-względnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Definicje użyte w regulaminie oznaczają:
I-Sprzedawca: A.L.Design-Agata Laska, ul. Krucza 23/31 m 62, 00-525 Warszawa, z biurem na ul. Lazurowa 185D/140, 01-476 Warszawa, tel. 515-522-697, e-mail - [email protected], NIP -7010434175, REGON - 147347830, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach sklepu internetowego oraz innych narzędzi internetowych, sprzedaży towarów oraz świadczenia usług.
II - Sklep : zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Klientowi na zawieranie Umów Sprzedaży lub Umów o świadczenie usług.
III - Narzędzie Informatyczne : zbiór usług informatycznych zarówno w formie elektronicznej jak rów-nież kontaktu telefonicznego z dopuszczalną formą kontaktu listowego lub bezpośredniego. 
IV - Klient : osoba pełnoletnia, Użytkownik, który w ramach Sklepu lub innych narzędzi informatycz-nych zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług. 
V - Użytkownik : osoba będąca użytkownikiem Internetu, korzystająca ze środków informacji elek-tronicznej oraz innych środków kontaktu z ofertą Sprzedawcy, nabywająca lub zamierzająca nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę.
VI - Umowa Sprzedaży : umowa zawarta na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta.
VII - Umowa o świadczenie usług : umowa zawarta na zasadach wynikających z Regulaminu po-między Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usług. 
VIII - Zamówienie : oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprze-daży towarów lub usług przy wykorzystaniu udostępnionych przez Sprzedawcę środków do prze-prowadzenia rejestracji na stronie Sprzedawcy pod adresem www.aldesign.waw.pl . 
Warunkiem koniecznym do dokonania zakupów jest założenie przez Klienta konta na stronie www.aldesign.waw.pl, co jest równoznaczne z rejestracją i akceptacją regulaminu Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 

                                                                             §2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz oferuje swoje towary i usługi na terenie Unii Europejskiej.
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.aldesign.waw.pl oraz portali sprzedażowych i ogłoszeniowych gdzie oferowany jest towar i usługi Sprzedawcy.
3. Standardowy czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 14 do 21, dni roboczych - czas trwania realizacji zamówienia od dostawców i producentów do odbioru przez A.L.Design. Klient otrzymuje zamówienie w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od otrzymania zamówień od dostawców i producentów dla A.L.Design. Wyjatek stanowią zamówienia według projektów indywidualnych gdzie czas realizacji także ustalany jest indywidualnie oraz zamówienia mebli tapicerowanych których realizacja wynosić może od 35 do 45 dni roboczych.
a. Jeśli producent z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, przedłuża termin realizacji zamówienia (warunki techniczne) określając termin ostatecznej realizacji, Sprzedawca powiadamia Nabywcę najdalej na dzień przed zakończeniem terminu realizacji zamówienia, ustalając nowy realny termin dostawy.
b. Z tytułu powstałej sytuacji przedstawionej w paragrafie 2punkcie 3podpunkcie a , klient ma prawo żądania rekompensaty w wysokości nie przekraczającej 10% wartości złożonego zamówienia lecz bez prawa odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
4. Jeżeli zamówione towary nie są dostępne (brak towaru u producenta lub dostawców) lub realizacja zamówienia przekracza 90 dni (bez względu na przyczynę), Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o tym Nabywcę, Nabywca ma wtedy prawo odstąpienia od zamówienia w
terminie 10 dni od momentu poinformowania Go o zaistaniałej sytuacji ze zwrotem pełnej kwoty zamówienia.

                                                                                            §3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.
5. Wymagany zadatek w wysokości 30% od kwoty zamówienia.Wg. "Praw Knsumenta" Klient ma 14 dni na odstąpienie W przypadku rezygnacji po 14 dniach Zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątek przedłużenia terminu odstąpienia od złożonego zamówienia określa §2 pkt. 4.
6. W przypadku mebli wykonywanych na zamówienie, bądź modernizowanych pobieramy zadatek w wysokości 50% od wartości zamówienia. W przypadku rezygnacji niewynikającej z wad technicznych przedmiotu, nie podlega ona zwrotowi.
7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

                                                                                         §4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Jednak podstawowym sposobem dostarczenia zamówienia do klienta jest transport sprzedawcy oraz przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wartości zamówienia oraz ilości złożonego zamówienia. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

                                                                                 §5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.
2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wska-zany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
                                                                               
                                                                             §6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
3. Regulamin obowiązuje od dnia 06.08.2014 roku.

 


Strona wygenerowana 2018-05-21 13:48:24, 213