Konto firmowe
(Rejestracja: 2015-04-14, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


REGULAMIN

1.Dane firmy  :          Anna Nowak  ul. Trzebiatowska 20  60-432 Poznań
                                                       NIP 972-021-91-22     REGON 300520842
   Wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydany przez Prezydenta miasta Poznania  nr.51379/2007

2. Dane kontaktowe :    w dni robocze w godz. 9 - 17 , tel. 664 048 493 ,  [email protected]

3. Przedsiębiorca- Sprzedający : tu - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

4. Konsument : osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( art.22 KC )

5. Rodzaje płatności :  - za pobraniem  ( płatność gotówką kurierowi przy odbiorze ) ,
                                                             - przelewem  bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy
                                                         ( w tytule wpłaty proszę podać nazwę użytkownika i nr. aukcji )

6. Ceny towaru i koszty dostawy :
    Wszystkie podane ceny towarów są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto
    (zawierają podatek VAT).
    Cena towaru  nie zawiera kosztu  jego dostawy . Koszty dostawy podane są w każdej aukcji
    Na każdy towar i dostawę wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę vat

7. Termin realizacji  i dostawa :
    Realizacja zamówienia następuje w ciągu  :
      - 2-3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy
      - 1-2 dni roboczych od otrzymania  powiadomienia o  wyborze formy płatności za pobraniem .
    Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem  :
      - Pocztex Kurier48 i czas doręczenia to do 48 h. od dnia nadania
      - Kurier K-EX  z czasem doręczenia 24-48 h. od dnia nadania

8. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

9. Reklamacja.
    Jeśli wbrew powyższemu  zobowiązaniu dostarczony towar będzie posiadał  wady fizyczne bądź prawne        
    konsument może złożyć reklamację z tytułu  rękojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym

    Art. 560. § 1. KC-  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo    
    odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego
    wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz
    była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
    rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
    § 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać
    wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
    rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby     
    nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności
    kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się
    pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
    § 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy
    z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
    § 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

   Reklamację należy dostarczyć na adres siedziby firmy , wskazany w pkt. 1.
   Sprzedający ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni.  
   W przypadku uznanej reklamacji koszty wysyłki pokrywa Sprzedający.

10. Odstąpienie od umowy
    Zgodnie z Ustawą z dn. 30.05.2014 o Prawach konsumenta :
   
   Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni
   odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,
    art. 34ust. 2 i art. 35.
   Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej  
    własności ? od objęcia rzeczy w  posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż  
   przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
      a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach ? od objęcia w posiadanie     
          ostatniej rzeczy, partii lub części,
      b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony ? od objęcia w posiadanie pierwszej z
    rzeczy;
   2) dla pozostałych umów ? od dnia zawarcia umowy
 Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy. ( WZÓR PONIŻEJ )
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną,
 konsument może także odstąpić od umowy:
      1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy;
      2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.
 4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie
 otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
 Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem        
 przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta
 przestaje wiązać.
 Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
 oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
 płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,
 chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze
 zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
 konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
 oferowany przez  przedsiębiorcę  przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez
 niego dodatkowych kosztów.
 Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez
 przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba
 że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub
 nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w
 sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że
 przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1
 pkt 9.

 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sprzedającego .


(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Anna Nowak
ul.Trzebiatowska 20
60-432 Poznań
[email protected]

Ja......................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy.................................................
Data zawarcia umowy .............................., data odbioru ...................................

Imię i nazwisko konsumenta ...............................................................................
Adres konsumenta ................................................................................................
Data.................................................
..........................................................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


 Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Strona wygenerowana 2018-05-21 01:58:09, 213