Konto firmowe
(Rejestracja: 2014-10-02, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


LeMag

    Dobór odpowiednich drożdży w celu prowadzenia efektywnej fermentacji to jeden z najważniejszych czynników wpływających na wysoką jakość otrzymanego wina.

    Firma LeMag  od 2000 roku jest na polskim rynku wyłącznym dystrybutorem aktywnych i nieaktywnych produktów drożdżowych służących do fermentacji winiarskiej i opatrzonych znakiem Springer Oenologie. Do grona naszych klientów należą największe polskie firmy produkujące wina owocowe, gronowe i miody pitne.
    W roku bieżącym przygotowaliśmy ofertę dla odradzających się polskich winnic i domowych producentów win.
    Firma LeMag jest także importerem win gronowych, sprzedawanych dotychczas jedynie we własnych sklepach winiarskich.
    Proponujemy skorzystać z naszego doświadczenia w doborze odpowiednich preparatów drożdżowych wyprodukowanych przez największy drożdżowy koncern świata.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.     Zdzisław Leszek Wojtkowski

ul. Mireckiego 39/5, 96-300 Żyrardów, POLSKA
tel.: +48 601 35 63 11

fax: +48 46 855 35 60

Nr konta: 42 1140 2004 0000 3102 6165 2596
e-mail: [email protected]
 

Regulamin Sklepu Internetowego

 

 

I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez ?LeMag? Zdzisław L. Wojtkowski z siedzibą Mireckiego 39/5 96-300 Żyrardów.
  2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

a.           E-mail: [email protected]

b.          Telefon: 46 855 49 59

  1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

II. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.          Dni robocze? są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.          Klient ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3.          Kodeks Cywilny ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.          Konto ? przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5.          Regulamin ? niniejszy dokument;

6.          Rejestracja ? jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

7.          Sklep Internetowy (Sklep) ? strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;

8.          Sprzedawca ? ?LeMag? Zdzisław L. Wojtkowski

9.          Towar ? produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

10.     Umowa sprzedaży ? umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

11.     Usługi ? usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12.     Ustawa o prawach konsumenta ? ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

13.     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ? ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14.     Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1.          Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.           komputer z dostępem do Internetu,

b.           dostęp do poczty elektronicznej,

c.           przeglądarka internetowaInternet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d.           włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz .

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
  2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1.  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3.2.  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.3.  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.4.  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

3.5.  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3.6.  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Usługi

 

1.          Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

a.       przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b.       prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

c.       udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

d.       świadczeniu usługi Newsletter,

e.       udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą

f.        zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie

2.          Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.          Umowa:

a.           o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,

b.          o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta  lub skorzystania z przycisku ?Usuń Konto?,

c.           o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

d.          o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu  z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,

e.          o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,

f.             o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4.          Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5.          Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.          Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

5.          Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi  odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

6.          W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

7.          Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

8.          Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich ? w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

9.          Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

10.     Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

11.     W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.          Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.          Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.          Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni Robocze w godzinach od 10:00 do 18:00.

4.          Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a.           wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,

b.           wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),

5.          W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6.          Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7.          Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.              opisu przedmiotu zamówienia,

b.              jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.              sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d.              wybranej metody i terminu płatności,

e.              wybranego sposobu dostawy,

f.                czasu dostawy,

g.              danych kontaktowych Klienta

h.              danych do faktury

11.        W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z ?Pouczeniem o odstą


Strona wygenerowana 2018-05-21 05:38:16, 213