Konto firmowe
(Rejestracja: 2013-04-23, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcjiRegulamin Sprzedaży/ Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość.

Słownik

1. Właścicielem jest F.H.U Inter Car-Dom Tomasz Śpiewak (zwanym dalej Sprzedającym)
2. Klient (użytkownik) ? osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sell-outlet.com , za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
4. Towary ? rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży
5. Formularz Rejestracji ? usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
6. Regulamin ? niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.


I. Postanowienia Ogólne:
1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez F.H.U Inter Car-Dom Tomasz Śpiewak, posługującą się numerem NIP 5732711281 i REGON 243169825,i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej sprzedaży.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.sell-outlet.com, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a F.H.U Inter Car-Dom Tomasz Śpiewak zwaną dalej Sprzedawcą.
3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.sell-outlet.com / portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez F.H.U Inter Car-Dom Tomasz Śpiewak. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.


II. Przedmiot Sprzedaży
5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego sell-outlet.com/intercar-dom.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl
6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym sell-outlet.com /na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych , jak i również drugiego gatunku , które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski
7. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sell-outlet.com oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki
8. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sell-outlet.com/intercar-dom.pl
9. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
o przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
o za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
o gotówką przy odbiorze osobistym po wcześniejszym kontakcie ze sprzedającym.
10. Każdy Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Podane dane osobowe w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.
11. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
12. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa F.H.U Inter Car-Dom Tomasz Śpiewak do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
13. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
14. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Tomasz Śpiewak, ul. św. Rocha 99, 42-200 Częstochowa. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji F.H.U Inter Car-Dom Tomasz Śpiewak traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.


III. Realizacja zamówienia.
16. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy)/ portal Allegro.pl
17. Użytkownik ma możliwość:
o dokonywania zakupów w sklepie internetowym/ portalu Allegro.pl,
o jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
o jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
o opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,
o współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu on-line sell-outlet.com/ intercar-dom.pl
18. Dokonując zakup użytkownik-Klient:
o wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie F.H.U Inter Car-Dom Tomasz Śpiewak i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Sprzedającego,
o dokonuje akceptacji regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.sell-outlet.com,
o wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
19. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający będzie informować użytkowników o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronie firmy F.H.U Inter Car-Dom Tomasz Śpiewak.
20. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym sell-outlet.com należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
21. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
22. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Sklep F.H.U Inter Car-Dom Tomasz Śpiewak oraz Grupę Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta - w celu wypełnienia Ankiety oceny procesu składania zamówienia, Ankiety oceny realizacji zamówienia oraz Ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
Dokonywanie płatności. Ceny.
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Właściciel rachunku: F.H.U Inter Car-Dom Tomasz Śpiewak

Bank BZWBK


Numer rachunku: 56 1090 1795 0000 0001 2055 2058


IV KORESPONDENCJA

Dla ułatwienia i usprawnienia procedury dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, Klient zgadza się na prowadzenie korespondencji e-mailowej. W jej ramach Klient będzie otrzymywał, na podany przy logowaniu adres e-mail, wiadomości dotyczące zamówionych przez niego produktów i aktualnego stanu realizacji zamówienia. W treści e-maili zawarte są informacje o zamówieniu: numer, status, lista zamówionych towarów wraz z cenami, kwota do zapłaty, forma płatności, sposób dostarczenia, dane adresowe, itp.
1. Potwierdzenie zarejestrowania. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym, Klient otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania,
2. Potwierdzenie złożenia zamówienia. W momencie zatwierdzenia przez Klienta zamówienia, w tym listy zamawianych produktów, cen, formy płatności i sposobu odbioru, Klient otrzymuje informację potwierdzającą wpłynięcie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie zamawianych towarów wraz z cenami, informację o formie zapłaty i sposobie doręczenia oraz adres docelowy wysyłki,
3. Częściowa kompletacja zamówienia. W sytuacji, gdy nie wszystkie zamówione przez Klienta pozycje są osiągalne, otrzymuje on wiadomość z informacją o tym, które pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja, czy anulować całe zamówienie, czy zrealizować je w części, w jakiej jest to w danym momencie możliwe. W zależności od podjętej przez Klienta decyzji, zostanie wysłany e-mail potwierdzający anulowanie całego zamówienia lub realizację jego części. W przypadku braku takiej decyzji w ciągu 4 dni roboczych, zamówienie będzie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
4. Płatność przelewem lub kartą płatniczą. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność przelewem lub kartą płatniczą, otrzymuje stosowną informację, w zależności od tego, czy potwierdzenie przelewu lub autoryzacja karty przebiegły pomyślnie, czy też nie. W przypadku wystąpienia problemów, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
5. Brak potwierdzenia przelewu. W sytuacji, gdy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą płatniczą są nieskuteczne, Klient otrzymuje informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z F.H.U Inter Car-Dom Tomasz Śpiewak , zastrzeżeniem, iż realizacja zamówienia została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
6. Wysłanie zamówienia. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu, Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt wraz z informacją o adresie, na który przesyłka została wysłana.
7. Anulowanie zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie ( na stanie ), kupujący otrzymuje stosowną informację. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie do momentu jego wysłania na adres podany przez Klienta.


IV. Dostawa.

26. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym sell-outlet.com/ intercar-dom.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
27. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. lub Poczty Polskiej. we wskazanym przez Klienta miejscu.
28. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt osobiście po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym
29. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik firmy kurierskiej DHL Polska lub Poczty Polskiej i podawany jest do wiadomości Klienta przed dostawą towaru do Klienta.
30. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
31. W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do spełnienia świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta na piśmie.
32. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta z uwagi na brak dostępności oferowanego produktu Sprzedający w terminie 7 dni zawiadomi o tym Klienta i dokona zwrotu wpłaconej ceny produktu.
33. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DHL Polska odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
34. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), Klient nie powinien jej odbierać. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem Tomasz Śpiewak, ul. św. Rocha 99, 42-200 Częstochowa (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 5 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej DHL Polska. Rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego szkody jest możliwe wyłącznie w przypadku kompletnego i prawidłowo wypełnionego protokołu szkody DHL Polska zawierającego szczegółowy opis dostrzeżonego uszkodzenia przesyłki.
35. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych) po jej rozpakowaniu, należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, z wyszczególnieniem przyczyny reklamacji.
38. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych obowiązków. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zapisów, zgłoszenia dotyczące uszkodzeń mechanicznych sprzętu powstałych podczas transportu, jak również zgłoszenia dotyczące braków ilościowych nie będą rozpatrywane jako reklamacje związane z dostawą sprzętu. Powyższe nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień kupującego przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).


V. Prawo do odstąpienia od umowy.

40. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] Termin 10-cio dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
41. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
o świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu,
o dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
o umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
o świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
o świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
42. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym sell-outlet.com/ intercar-dom.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 10 dni od doręczenia sprzętu.
43. Kompletny towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
44. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
45. Koszty odesłania towaru w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy ponosi Klient. 46. Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Klientowi dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym sell-outlet.com/ intercar-dom.pl oraz przez portal internetowy Allegro.pl (umowa zawarta na odległość).
47. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną z opcją odbioru osobistego, umowa z Klientem zawierana jest w siedzibie Sprzedającego. Klientowi z uwagi na tryb jej zawarcia , nie przysługuje uprawnienie do zwrotu towaru w ciągu dziesięciu dni od zakupu bez podania przyczyny.

VI. Reklamacje

49. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
50. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
51. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej sell-outlet.com/ intercar-dom.pl co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
52. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego.
53. Reklamowany towar należy dostarczyć do Sprzedającego
54. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres Sprzedającego:
ul Św. Rocha 99, 42-200 Częstochowa.
55. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
56. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
57. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do Sprzedawcy.
58. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
59. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
60. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
61. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
62. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
63. Wyłączenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy nie stosuje się w odniesieniu do sprzedaży towaru za pośrednictwem portalu internetowego Allegro.pl

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Klientów, pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu internetowego, są przechowywane i przetwarzane dla potrzeb realizacji zamówień oraz wypełniania celów statutowych Firma Handlowo-Usługowa Inter Car-Dom Tomasz Śpiewak Ze względów bezpieczeństwa, dane te są zabezpieczone i przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.
3. Firma Handlowo-Usługowa Inter Car-Dom Tomasz Śpiewak nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta


Strona wygenerowana 2018-05-26 22:27:00, 213